در بهمن ماه سال 1306 یعنی درست سیزده سال پس از ورود تلفن به ایران مجموعه کوچکی نیز در همدان راه اندازی شد که دارای 162 رشته سیم بود و از طریق خط ملایر ، اراک ، قم به تهران و از سوی دیگر بوسیله یک رشته سیم به اسدآباد وصل شده بود . همچنین ارتباط با کرمانشاه نیز از طریق اسدآباد صورت می گرفت . و اما ارتباط با شهر های نهاوند ، تویسرکان و بروجرد نیز از طریق ملایر بر قرار می شد. بین سالهای 1306 تا 1338 هجری شمسی مرکز تلفن همدان از 162 شماره به 1400 شماره توسعه یافت . در اسفند ماه 1344 هجری شمسی نصب 3000 شماره تلفن خودکار با سیستم EMD که در شهریور همان سال آغاز شده بود به...

برخی از خدمات مخابرات

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی

مقالات