مخابرات منطقه همدان

08138273777

  در بهمن ماه سال 1306 یعنی درست سیزده سال پس از ورود تلفن به ایران مجموعه کوچکی نیز در همدان راه اندازی شد که دارای 162 رشته سیم بود و از طریق خط ملایر ، اراک ، قم به تهران و از سوی دیگر بوسیله یک رشته سیم به اسدآباد وصل شده بود . همچنین ارتباط با کرمانشاه نیز از طریق اسدآباد صورت می گرفت . و اما ارتباط با شهر های نهاوند ، تویسرکان و بروجرد نیز از طریق ملایر بر قرار می شد. بین سالهای 1306 تا 1338 هجری شمسی مرکز تلفن همدان از 162 شماره به 1400 شماره توسعه یافت . در اسفند ماه 1344 هجری شمسی نصب 3000 شماره تلفن خودکار با سیستم EMD که در شهریور همان سال آغاز شده بود به...

برخی از خدمات مخابرات

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی

مقالات