آئین نامه واگذاری کدهای خدماتی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

 آئین نامه واگذاری کدهای خدماتی

هدف : به منظور توسعه و تعمیم خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات اضطراری و ضروری در سطوح مختلف کدهای خدماتی به متقاضیان واجد شرایط طبق مفاد این آئین نامه واگذار می‌گردد.

ماده 1ـ تعاریف

شرکت : یعنی شرکت مخابرات

کد خدماتی اضطراری (ملی) : سه رقمی شهری یعنی شماره ای سه رقمی که بارقم یک شروع شده و در مراکز شهری کشور تعریف می‌شود.

   کد خدماتی عمومی (ملی) : چهار رقمی شهری یعنی شماره ای چهار رقمی که بصورت  14#4#4 ، 15#4#4 ، 16#4#4 ، 17#4#4 ، 19#4#4 در مراکز شهری کشور تعریف می شود.

کد خدماتی عمومی (استانی ) : چهار رقمی شهری یعنی شماره ای چهار رقمی بصورت 18#4#4 می باشد که در مراکز شهری استان تعریف می شود.

متقاضی یعنی هر شخص حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که به موجب این آئین نامه درخواست استفاده از کد خدماتی را نموده باشد.

مشترک یعنی هر شخص حقوقی که به موجب قرارداد فی مابین، کد خدماتی به وی اختصاص یابد.

مرکز پاسخگویی یعنی مرکزی که در آن مشترک توسط اپراتور و یا سرویس گویا به تماس گیرندگان از طریق کد خدماتی پاسخ می دهد.

واحد اجرائی یعنی اداره کل طرح و مهندسی مراکز سوئیچ معاونت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران

ماده 2ـ موارد قابل واگذاری کدهای خدماتی

2ـ1ـ کد خدماتی اضطراری جهت موارد زیر واگذار می شود:

2ـ1ـ1ـ دسترسی تماس گیرنده باید جنبه حیاتی و یا فوریت داشته باشد ( نظیر اورژانس، آتش‌نشانی ، پلیس …)

2ـ1ـ2ـ مدت زمان مکالمه کوتاه مدت باشد (از میانگین مکالمه شبکه پایین تر باشد)

2ـ1ـ3ـ خدمات رسانی توسط مشترک در تمام کشور در سطح شهرها مورد نیاز است.

2ـ2ـ کد خدمات عمومی ملی جهت موارد زیر واگذار می شود.

2ـ2ـ1ـ هرگونه خدماتی که جنبه عمومی (اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی ) داشته و توسط مشترک ارائه شود.

2ـ2ـ2ـ مدت زمان مکالمه می تواند از میانگین مکالمه شبکه بیشتر باشد.

3ـ2ـ کد خدمات عمومی استانی جهت موارد زیر واگذار می گردد.

1ـ3ـ2ـ هرگونه خدماتی که جنبه عمومی (اعم از انتقاعی یا غیر انتفاعی ) داشته و بر حسب مورد توسط هیئت مدیره استان تشخیص و واگذار می شود.

ماده 3ـ پوشش کد خدماتی

3ـ1ـ کد خدماتی اضطراری

این کد بر حسب تقاضای وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی بنا به پیشنهاد کمیته ماده 6 با لحاظ شرایط ماده 2 این آئین نامه و تصویب هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران واگذار می شود.

کد خدماتی اضطراری باید پوشش کشوری داشته و بصورت شهری راهیابی شود و با مصوبه های بین المللی مغایرت نداشته باشد.

تبصره 1: چنانچه خدمات مشترک کد خدماتی اضطراری بموجب قانون به بخش خصوصی واگذار شود کد خدماتی اختصاص یافته تغییر نخواهد کرد.

تبصره 2 : کد خدماتی 10#4 در شبکه مخابراتی بصورت رزرو می باشد.

3ـ2ـ کد خدماتی عمومی (ملی):

این کد بر حسب تقاضای افراد حقوقی بنا به تشخیص کمیته ماده 6 این آئین نامه و موافقت مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مراکز شهری کشور دایر و یا حسب شرایط مربوط بنام متقاضی رزرو می شود.

3ـ3ـ کد خدماتی عمومی (استانی)

       کد مورد تقضای افراد حقوقی بنا به تشخیص هیئت مدیره استان در مراکز شهری استان بصورت 18#4#4 دایر و یا حسب شرایط مربوطه رزرو می گردد.

4ـ تعرفه‌های واگذاری کدهای خدماتی

4ـ1ـ کد خدماتی اضطراری

هزینه اولیه هزینه مکالمه برای مخاطب و تلفن کننده رایگان می باشد.

4ـ2ـ کد خدمات عمومی (ملی و استانی):

4ـ2ـ1ـ نظر به اینکه سیستم نامبرینگ کشور هفت رقمی تعریف شده و با حذف 4 کد از شماره‌های شهری امکان تعریف 1000 شماره برای مشترک فراهم می گردد لذا به ازای هر استان بزرگ معادل یکهزار خط تلفن هزینه نصب ـ ودیعه ـ آبونمان ـ عوارض و مالیات مشابه تلفن ثابت از متقاضی اخذ می گردد و هزینه مکالمه به حساب تلفن کننده منظور می گردد و برای استانهای متوسط و کوچک طبق طبقه بندی دفتر تشکیلات شرکت مخابرات ایران به ترتیب 800 و 600 شماره ملاک محاسبه هزینه های فوق الذکر خواهد بود.

تبصره 1 : برای متقاضیان خدمات عمومی ملی حداقل مورد متقاضیان خدمات عمومی ملی حداقل مورد تقاضا 5 استان بوده و متناسب با تعداد استانهای مورد تقاضا هزینه های مربوطه اخذ خواهد شد.

تبصره 2 : برای متقاضیان کد خدمات عمومی فقط هزینه یک استان ملاک محاسبه بوده و در سایر شهرهای استان از بابت فعال سازی کد هزینه ای دریافت نخواهد شد.

تبصره 3 : در صورت امکانات فنی و مبادله قراردادهای خاص و پذیرش متقاضی امکان اخذ درصدی از حق مکالمه یا کل آن از مخاطب (متقاضی) بلامانع می باشد.

ماده 5 : شرایط متقاضی

5ـ1ـ کد خدماتی اضطراری (سه رقمی)

5ـ1ـ1ـ وزارتخانه ، موسسات دولتی یا شرکت دولتی باشد.

5ـ1ـ2ـ ضرورت استفاده و اضطراری بودن ارتباط مورد نیاز متقاضی بایستی مورد تأیید کمیته موضوع ماده 6 این آئین نامه باشد.

5-2- کد خدماتی عمومی ( ملی )

5-2-1- شخص حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی ( خصوصی یا تعاونی)

5-2-2-ضرورت استفاده و اضطراری بودن ارتباط مورد نیاز متقاضی بایستی مورد تائید کمیته موضوع ماده 6 این آئین نامه باشد .

5-3- کد خدمات عمومی ( استانی)

5-3-1- شخص حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی ( خصوصی یا تعاونی)

5-3-2-موضوع فعالیت متقاضی باید به تایید هیئت مدیره استان برسد.

ماده 6 – مدارک مورد نیاز

6-1- برای وزارتخانه ، موسسه دولتی یا شرکت دولتی ، نهادهای رسمی انقلاب اسلامی :

-معرفی نماینده با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی

-فرم تکمیل شده تقاضا

6-2-اشخاص حقوقی غیر دولتی :

-آگهی تأسیس شرکت با آخرین تغییرات

-فرم تکمیل شده تقاضا

7-کمیته واگذاری کد خدماتی

بمنظور بررسی تقاضا از حیث نیاز و شرائط واگذاری و همچنین تطبیق فرم تقاضا با مفاد موضوع مواد 2 و 3 آئین نامه کمیته ای مرکب از نمایندگان 1) دفتر مدیر عامل 2) دفتر حقوقی 3) دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی و تعرفه های مخابراتی و 4) دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه ها 5) نماینده معاونت برنامه ریزی وزارت 6) نماینده معاونت مخابراتی وزارت و به ریاست مدیر کل واحد اجرائی تشکیل و در هر مورد تصمیم گیری می نماید .

ماده 8- انعقاد قرارداد

پس از موافقت با واگذاری کد خدماتی ( به استثناء کد خدماتی#4#418 ) ، مراتب جهت انعقاد و اخذ هزینه های متعلقه ( برابر تعرفه های مصوب) توسط واحد اجرائی به شرکت مخابرات استان مربوط اعلام می شود .

ماده 9-تعهدات مشترک

مشترک موظف :

9-1- از کد خدماتی برای همان منظوری که در فرم تقاضا ذکر گردیده استفاده نماید . هرگونه تغییر کاربری منوط به انجام مراحل واگذاری مجدد است در غیر اینصورت شرکت مجاز به قطع ارتباط و فسخ قرارداد می باشد .

9-2- از واگذاری کد خدماتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر خودداری نماید در غیر اینصورت شرکت می تواند نسبت به قطع ارتباط و فسخ قرارداد اقدام نماید .

9-3- هزینه های کد خدماتی عمومی و سایر مواردی که در قرارداد پیش بینی شده در مهلت تعیین شده پرداخت نماید .

ماده 10-تعهدات شرکت :

شرکت موظف است نسبت به تعریف کد خدماتی مشترک در شبکه مخابراتی و تأمین تجهیزات برای ارتباط و راهیابی تماس گیرندگان ، بر اساس استانداردهای مخابراتی و کیفیت مطلوب اقدام نماید در ضمن کدهای واگذار شده بصورت یکطرفه ( زنگ خور) میباشد.

با توجه به توسعه شبکه مخابراتی ، چنانچه در صورت لزوم کد خدماتی واگذار شده تغییر یابد مشترک حق هیچگونه اعتراضی نسبت به تغییر آنرا نخواهد داشت

ماده 12 – در صورتیکه خطوط واگذار شده به مشترک با تسخیص شرکت تکافوی نیازهای ارتباطی برابر با حجم ترافیک استاندارد را ننماید ، مشترک موظف است نسبت به افزایش خطوط اقدام نماید .

ماده 13 – به هر متقاضی کد خدماتی عمومی فقط یک کد خدماتی تعلق می گیرد .

ماده 14-هزینه های مربوط به سیم خصوصی و کلیه تجهیزات و رابطهای اتصال مرکز انتهائی مخابرات به مرکز پاسخگوئی به عهده متقاضی بوده و انتقال خطوط مورد نیاز تا آخرین مرکز تلفن که در مرکز پاسخگوئی در آن حوزه می باشد به عهده مخابرات استان می باشد

ماده 15-از تاریخ تصویب این آئین نامه تمام مشترکین کدهای خدماتی ( اضطراری و عمومی ) مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود و کلیه مقررات و ضوابط مغایر لغو میگردد

ماده16-دستور العمل اجرائی این آئین نامه ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب آئین نامه توسط واحد اجرائی با همکاری معاونت مالی و اداری و دفتر حقوقی تهیه خواهد شد .

ماده 17-این آئین نامه در 17 ماده و 5 تبصره در تاریخ              به تصویب هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای مخابرات استانها مشترکاً رسید.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی