آبونمان مرکزی استان

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

اعمال هزینه های ثابت و موقت

03/01-4-2-0-5

2

کنترل و بررسی لیست های خلاصه درآمد و صدور صورتحساب مشترکین

03/02-4-2-0-5

3

تحویل قبوض صادره به پست جهت توزیع

03/03-4-2-0-5

4

بررسی تلفنهایی که کارکرد غیر مجاز دارند 

03/04-4-2-0-5

5

کنترل اولیه قبوض وصول شده توسط کارکنان کنترل وصولی آبونمان و ثبت اطلاعات قبوض

03/05-4-2-0-5

6

کنترل کلی حساب مشترکین پس از ورود به سیستم و رفع خرابی مغایرتهای موجود

03/06-4-2-0-5

7

تهیه تراز روزانه از هر یک از بانکها بطور جداگانه

03/07-4-2-0-5

8

تهیه تراز هفتگی از کلیه بانکها

03/08-4-2-0-5

9

بروز رسانی و کنترل لیستهای مالی 

03/09-4-2-0-5

10

بروز رسان و کنترل حسابهای نسیه ( بین شهری و بین الملل ) 

03/10-4-2-0-5

11

اخطار تلفنی به مشترکین بدهکار

03/11-4-2-0-5

12

پاسخگوئی به مشترکین معترض بطور مستمر و دائم

03/12-4-2-0-5

13

معافیت کارکرد تلفنهای مدیران و کارکنان

03/13-4-2-0-5

14

تهیه فرم لاوصولی هفتگی

03/14-4-2-0-5

15

کنترل کیفیت توزیع قبوض صادره

03/15-4-2-0-5

16

گزارش مربوطه به مشترکینی که مربوط به همدان نمی باشد اما بدهی خود را در بانکهای همدان واریز می نمایند.

03/16-4-2-0-5

17

گزارش تغییرات درآمدی به اداره مالی – اداری

03/17-4-2-0-5

18

لیست هزینه های پستی بابت جمع آوری قبوض تلفن از بانکها

03/18-4-2-0-5

19

اطلاعات مشترکین تخلیه آ بونمان 

03/19-4-2-0-5

20

ارائه تسویه حساب به مشترکین در مراکز کم ظرفیت

03/20-4-2-0-5

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی