مناقصه سال جاری

تاریخ انتشار : 1398/04/16

********************************************************

********************************************************

********************************************************

********************************************************

********************************************************

 

 

 

======================================================

 

 

 

.=====================================

 

 

 

 

.=====================================

 

 

 

=====================================

 

 آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار تعمیر و نگهداری  تاسیسات سرمایشی و گرمایشی نوبت اول

.

مخابرات  منطقه همدان  در نظر دارد نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی   ساختمانهای  فنی و اداری  در سطح استان همدان را  پس از بررسی و  شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت از طریق مناقصه به ارزش  ده میلیارد ریال برای مدت 24 ماه  واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای رزومه کاری مرتبط با موضوع مذکور می باشند ، دعوت می شود که تا پایان وقت اداری روز یک  شنبه مورخ 98/10/29   مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاری به شرح ذیل در پاکت سربسته به دبیرخانه مخابرات منطقه همدان   به آدرس همدان میدان  آرامگاه بوعلی سینا  مخابرات  منطقه همدان کد پستی 6515699151  تحویل نمایند  .

الف: معیارهای ارزیابی کیفی

1- داشتن شخصیت حقوقی

2- داشتن توان مالی جهت ارائه خدمات فوق الذکر و ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و تضمین حسن انجام تعهدات به میزان 10% ارزش مناقصه (در صورت برنده شدن (

3- دارا بودن توانمندی فنی و تجهیزاتی لازم

4- داشتن تجربه و دانش لازم در زمینه مورد نظر

5- حسن سابقه شرکت

ب: مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی

1- تصویر اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی شرکت

2- رزومه پروژه ها و فعالیتهای شرکت

3- تعداد پرسنل تمام وقت و پاره وقت شرکت به تفکیک مدرک تحصیلی

4- سایر تأییدیه ها و گواهی نامه ها از مراجع ذیصلاح

5- سایر مدارک مفید به تشخیص شرکت

کلیه مدارک فوق می بایست ممهور به مهر شرکت و دارای امضاء مجاز باشد .

                                                         مخابرات منطقه همدان

=========================================

                                                  بسمه تعالي

 تکرار مناقصه شماره( 98/9)

 مخابرات منطقه همدان در نظر دارد: خدمات  به شرح ذیل را از طريق مناقصه عمومي از شركتهاي واجد شرايط خریداری نمايد. لذا كليه متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ150/000 ریال به حساب جاري سیبا شماره 105985095006 بانك ملي شعبه همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

 • مشخصات انجام کار:پاسخگوئی مرکز تماس 2020  و پاسخگوی 118 بصورت دور کاری مطابق با استانداردهای شرکت مخابرات ایران
 • مدت زمان انجام کار: فوری
 • نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 249/600/000 ریال به حساب 0105985095006 بنام شركت مخابرات ایران –مخابرات منطقه همدان نزد بانك ملی مرکزی همدان
 • تاریخ ارسال یا تحویل پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): تا پایان وقت اداری مورخ یک شنبه 98/10/28
 • مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): میدان آرامگاه بوعلی، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه همدان ، طبقه سوم، واحد قراردادها و دبیرخانه مرکزی
 • تاریخ گشایش پاکات واصله: روز دو شنبه مورخ 98/10/30 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات

ضمناٌ حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی آزاد است

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  38263044 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي مخابرات منطقه همدان

 

=========================================

بسمه تعالي

آگهي مناقصه شماره( 11/98)
مخابرات منطقه همدان در نظر دارد: خدمات به شرح ذیل را از طريق مناقصه عمومي از شركتهاي واجد شرايط خریداری نمايد. لذا كليه متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰۰ ریال به حساب جاري سیبا شماره 105985095006 بانك ملي شعبه همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

• مشخصات انجام کار : اجرای کابل مسی و فیبر نوری کلیه مراکز سطح استان همدان و اجرای فیبر نوری بین شهری از بهشت هاجر تا ملایر
• مدت زمان تحویل کار: ۲۳۰ روز
• نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۶۴۷/۰۷۹/۰۰۰ ریال به حساب 0105985095006 بنام شركت مخابرات ایران –مخابرات منطقه همدان نزد بانك ملی مرکزی همدان
• تاریخ ارسال یا تحویل پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): تا پایان وقت اداری مورخ شنبه 09/09/98
• مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): میدان آرامگاه بوعلی، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه همدان ، طبقه سوم، واحد قراردادها و دبیرخانه مرکزی
• تاریخ گشایش پاکات واصله: روز یک شنبه مورخ 10/09/98 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن کمیسیون
ضمناٌ حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی آزاد است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۳۸۲۶۳۰۴۴ تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي مخابرات منطقه همدان

********************

بسمه تعالي

 

1398/07/24

 مناقصه شماره( 9/98)

 مخابرات منطقه همدان در نظر دارد: خدمات  به شرح ذیل را از طريق مناقصه عمومي از شركتهاي واجد شرايط خریداری نمايد. لذا كليه متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ150/000  ریال  به حساب جاري سیبا شماره 105985095006 بانك ملي شعبه همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

 • مشخصات انجام کار : پاسخگوئی مرکز تماس 2020  مطابق با استانداردهای شرکت مخابرات ایران
 • مدت زمان انجام کار : فوری
 • نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 153/600/000 ریال به حساب 0105985095006 بنام شركت مخابرات ایران –مخابرات منطقه همدان نزد بانك ملی مرکزی همدان
 • تاریخ ارسال یا تحویل پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): تا پایان وقت اداری مورخ  شنبه  98/08/11
 • مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): میدان آرامگاه بوعلی، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه همدان ، طبقه سوم، واحد قراردادها و دبیرخانه مرکزی
 • تاریخ گشایش پاکات واصله: روز یک شنبه مورخ 98/08/12 رأس ساعت 10  صبح در محل سالن جلسات

ضمناٌ حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی آزاد است

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  38263044 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي مخابرات منطقه همدان

********************************************************

98/05/26

بسمه تعالي
تجدیدآگهي مناقصه شماره( 5/98)

مخابرات منطقه همدان در نظر دارد: خدمات به شرح ذیل را از طريق مناقصه عمومي از شركتهاي واجد شرايط خریداری نمايد. لذا كليه متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 150/000ریال به حساب جاري سیبا شماره 105985095006 بانك ملي شعبه همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
• انجام کار : عملیات اجرائی کابل مسی و فیبر نوری همدان کلیه مراکز طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
• مدت زمان انجام کار : 180 روز
• نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 720/887/600 ریال به حساب 0105985095006 بنام شركت مخابرات ایران –مخابرات منطقه همدان نزد بانك ملی مرکزی همدان
• تاریخ ارسال یا تحویل پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): تا پایان وقت اداری مورخ شنبه 98/05/26
• مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): میدان آرامگاه بوعلی، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه همدان ، طبقه سوم، واحد قراردادها و دبیرخانه مرکزی
• تاریخ گشایش پاکات واصله: روز یک شنبه مورخ 98/05/27 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات
ضمناٌ حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی آزاد است
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 38263044 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي مخابرات منطقه همدان

=================================

آگهی فراخوان عمومی شناسائی پیمانکار و فروش محصولات مخابرات منطقه همدان

مخابرات منطقه همدان درنظردارد،خدمات بازاریابی،فروش نلفن ثابت،FTTH،VDSL,وADSLخودرادرسطح استان ،به صورت استعلامی واگذارنماید.
لذااشخاص واجدشرایط،رزومه کاری خودراجهت بررسی،تا مورخه 5مرداد ماه 98جهت بررسی به اداره تدارکات ،واحدقراردادها و دبیر خانه مرکزی،واقع در همدان،میدان آرامگاه بوعلی ،ساختمان مرکزی مخابرات منطقه همدان ،طبقه سوم ،تسلیم نمایند.
همچنین واحدین شرایط می توانند جهت آگاهی بیشتر با شماره تلفن 38251440،تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

شرایط اختصاصی قرارداد
1_ احاطه کامل به شرایط بازار مخابرات و شرایط فعالیت
2_ احاطه کامل به شرایط بازار رقبا
3_ تسلط کامل به وضعیت رقبا و شرایط فعالیت آنها
4_ دارا بودن تیم کامل و تخصصی بازاریابی و فروش و داشتن اطلاعات لازم فنی
5_ اطلاعات کامل از سرویسها و محصولات مخابراتی شامل adsl-vdsl-ftth مشاغل 118 و ارزش افزوده و تلفن ثابت
6_ آشنایی با محیط جغرافیایی حوزه فعالیت در سطح استان
7_ دارا بودن حسن همکاری با سایر شرکتها ی دیگر
8_ داشتن دفتر مرکزی فروش معتبر
9_ حسن شهرت در امر فروش
10_ داشتن شماره دور شوال معتبر (چهار یا پنج رقمی)
11_ داشتن اطلاعات کامل از قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات سازمان تنظیم مقررات
12_ آموزش مستمر فروشندگان با نظارت مخابرات منطقه
13_ مخابرات بنا به صلاحدید می تواند نسبت به کاهش یا افزایش تارکت و یا سرویس های قابل فروش اقدام نماید
14_ توزیع موثر اقلام تبلیغاتی جهت بازاریابی

 

=================================

98/04/30

 1. بسمه تعالي
  آگهي مناقصه شماره( 2/98)
  مخابرات منطقه همدان در نظر دارد: خدمات به شرح ذیل را از طريق مناقصه عمومي از شركتهاي واجد شرايط خریداری نمايد. لذا كليه متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ /150ریال به حساب جاري سیبا شماره 0105985095006 بانك ملي شعبه همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
  • انجام کار : اجرای فیبر نوری بین شهری از بهشت هاجر ملایر تا زنگنه طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
  • مدت زمان تحویل کالا: فوری
  • نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  ریال به حساب 0105985095006 بنام شركت مخابرات ایران –مخابرات منطقه همدان نزد بانك ملی مرکزی همدان
  • تاریخ ارسال یا تحویل پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): تا پایان وقت اداری مورخ شنبه 
  • مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): میدان آرامگاه بوعلی، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه همدان ، طبقه سوم، واحد قراردادها و دبیرخانه مرکزی
  • تاریخ گشایش پاکات واصله: روز یک شنبه مورخ 30/04/98 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن کمیسیون
  ضمناٌ حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی آزاد است
  جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن تماس حاصل نمايند.روابط عمومي مخابرات منطقه همدان

 

=================================

98/04/30

بسمه تعالي
آگهي مناقصه شماره( 3/98)
مخابرات منطقه همدان در نظر دارد: خدمات به شرح ذیل را از طريق مناقصه عمومي از شركتهاي واجد شرايط خریداری نمايد. لذا كليه متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ /150ریال به حساب جاري سیبا شماره 0105985095006 بانك ملي شعبه همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
• مشخصات کالا : کابل نوری 12 رشته ایی سینگل مد خاکی و کابل سینگل مد نوری 24 رشته خاکی از هر نوع 000/20 متر مطابق با استانداردهای شرکت مخابرات ایران
• مدت زمان تحویل کالا: فوری
• نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  ریال به حساب 0105985095006 بنام شركت مخابرات ایران –مخابرات منطقه همدان نزد بانك ملی مرکزی همدان
• تاریخ ارسال یا تحویل پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): تا پایان وقت اداری مورخ شنبه 
• مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات (پاکتهای مناقصه): میدان آرامگاه بوعلی، ساختمان مرکزی مخابرات منطقه همدان ، طبقه سوم، واحد قراردادها و دبیرخانه مرکزی
• تاریخ گشایش پاکات واصله: روز یک شنبه مورخ 30/04/98 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن کمیسیون
ضمناٌ حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی آزاد است
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی