ارتقاء مخابرات لاله جین ،درگرو همکاری سایر دستگاهها.

تاریخ انتشار : 1398/09/10

ارتقاء مخابرات لاله جین ،درگرو همکاری سایر دستگاهها.
درجلسه ای باحضور مدیر مخابرات منطقه همدان،مدیرمخابرات لالجین،مدیر مخابرات شهرستان بهار،شهردار لالجین وشهردار شهر مهاجران،راههای همکاری جهت اصلاح شبکه کابل و هوایی مخابرات در شهرهای فوق بررسی شد.
دراین جلسه ازشهرداران لالجین ومهاجران خواسته شد در جهت خاکی نمودن کابلهای مخابرات و توسعه کابل زمینی مساعدت وهمکاری شود.همچنین درخصوص تبدیل سایتهای 2Gبه 4Gبحث وتبادل نظرشدکه قول میاعدت وهمکاری از هردو شهردار محترم اخذشد.
بزودی استار کار از بلوار آیت الله خامنه ای زده خواهد شدوبصورت منظم اجرایی خواهدشد.
همچنین طرح افزایش پورتADSLدرروستاهای بخش لالجین وافزایش سرعتFTTHوVDSLدرلالجین وهمچنین جمع آوری تمامی تیرهای اضافی درسطح شهر لالجین وتبدیل شبکه کابل هوایی به خاکی در این شهر تصویب و در کمترین زمان به اجرا در خواهد آمد.
مهندس گرزین در این جلسه ارتقاء سطح خدمات را بدون همکاری سایر دستگاهها ناممکن خوانده و خواستار همکاری همه جانبه در راستای اصلاح ساختار شبکه کابل لالجین شد.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی