مخابرات منطقه همدان

08138273777

ازکارکنان روابط عمومی تقدیر شد

تاریخ انتشار : 1398/04/27

نظربه اینکه روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،درارزیابیهای بعمل امده توسط روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ،حائزرتبه سوم دربین 32استان شده است،طی جلسه ای ازسوی مدیریت مخابرات منطقه همدان مورد تقدیر قرار گرفت.
دراین جلسه ،مهندس ضمن تقدیر ازهمکاران روابط عمومی فرمودندکه:روابط عمومی یکی از قسمتهای بسیارمهم وتاثیرگذارمجموعه مخابرات است وازظرفیتهای بسیاربالایی برخورداراست.
ایشان درادامه افزودند:من ازتمامی فعالیتهای شما تشکرمیکنم اما ازشما میخواهم به همین بسنده نکنید،من ازشما میخواهم اهل مطالعه وتلاش باشید،اهل تحقیق ونظرسنجی باشید.
ایشان باتوجه به اینکه روابط عمومی حلقه ارتباطی مخابرات ومردم است،این وظیفه را حساس وتعیین کننده دانستندوروابط عمومی را آیینه منعکس کننده خدمات مخابرات به مردم ومتقابلا منعکس کننده میزان رضایت مردم ازمخابرات تعبیرکرده وافزودند:همه مابایددرهرقسمتی که خدمت میکنیم فقط وفقط به انچه ازقبل بلدیم بسنده نکنیم.
دارای خلاقیت وابتکارباشیم…اهل نو آوری وایده پردازی باشیم.
مخابرات متحول شده است وبرای همین باید به دنبال افقهای نو با استفاده ازتفکرنو،تحقیق،مطالعه وتصمیم سازی باشیم.
من به روابط عمومی نه تنهابعنوان یک قسمت معمولی نگاه نمیکنم ،بلکه این قسمت را زبان گویای مخابرات خوانده ودرتصمیم گیریهاوموثرمیدانم.
این روابط عمومی است که بایدباتحقیق بداندکه نیازمردم وانتظارآنهاازماچیست؟.
با مطالعه وتحقیق باید راههای برقراری ارتباط با مردم ونظر سنجیهارا دانست.
روابط عمومی درجلب مشتری وآگاه سازی آنهابرای ارائه خدمات بسیار تاثیرگذاراست.
درادامه مهندس حسن پور،مدیرروابط عمومی مخابرات منطقه همدان،ضمن تشکرازنگاه ویژه مهندس گرزین به قسمت روابط عمومی وتشکرازتلاش همکاران ،به تبیین عملکردروابط عمومی وبرنامه های آتی آن پرداخت.
ایشان روابط عمومی را نقطه عطفی درارتباط مشتریان ومردم با مخابرات خوانده وآنرا به مثابه مفصلی که ارتباط را تسهیل میکندخواند.
ایشان با بیان اینکه کسب موفقیت سخت است ولی حفظ آن سختترافزود:اینکه باهمان روشهای قبلی کارکنیم صحیح نیست.
باتوجه به اینکه دنیا بصورت لحظه ای درحال تحول است باید از نقاط قوت گذشته بعنوان یک تجربه موفق استفاده کرداما تنهابه آن بسنده نکنیم.
باید با تحلیل وبرنامه ریزی ومطالعه والبته با راهبرد صحیح حرکت نمود.
ایشان ازتمامی رابطین خواست که با ارتباط صحیح بارسانه ها و کانالهای خبری در بسط وگسترش اخبارو اطلاعات وخدمات مربوط به حوزه مخابرات در اطلاع رسانی فعال باشند.
دربخش دیگری ازصحبتهای ایشان،ملاکها ومعیارهای سنجش وآیتمهای مورد نظرروابط عمومی شرکت مخابرات ایران بررسی وتحلیل شد،تاهمکاران با دید بازتروهدفگذاری صحیح به سوی آینده حرکت کنند.
ایشان مراجعه به نظام پیشنهادات را راهی بسیار عالی برای رشدو تعالی واستفاده ازنظریات تمامی همکاران وحتی مردم ومشتریان خوانده وازهمکاران خواستند که در معرفی اپلیکیشنهای مربوط به مخابرات وسایت مخابرات را به همگان معرفی کنند.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی