اساسنامه

تاریخ انتشار : 1398/02/21

اساسنامه شرکت شرکت سهامی مخابرات استان

فصل اول

کلیات

ماده 1 – شرکت سهامی مخابرات استان مربوط که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات استان مصوب 26/2/1373تاسیس می گردد تا برابر مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره گردد

ماده 2 – مرکز اصلی شرکت مرکز اداره کل مخابرات موجود استانها است و شرکت می تواند برای اجرای فعالیتهای مقرر در سایر نقاط استان نسبت به تشکیل واحدهای تابع اقدام نماید

ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است

ماده 4 – مدت شرکت از تاریخ تاسیس نا محدود می باشد

ماده 5 – مو ضوع و هدف شرکت ، عبارت است از تاسیس و توسعه شبکه و تاسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شرکت و نگهداری و بهره برداری از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت پست وتلگراف و تلفن و شرکت مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان ( همدان ) و اجرای تکالیف شرکت مخابرات در مواردی که تفویض اختیار می شود

تبصره 1 – آن قسمت از فعالیت شرکت مخابرات ایران در بخش ارتباطات بین شهری و بین المللی اعم از تاسیس ، توسعه ، نگهداری  و بهره برداری مراکز بین شهری (اس. تی. دی ) ایستگاههای ماهواره ای و مایکروویو و غیره و نیز متعلقات آن همچنان تحت مسئولیت و کنترل شرکت مخابرات ایران است

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران ( شرکت مادر ) ناقض مصوبات مجمع عمومی شرکتهای استانی نخواهد شد

فصل دوم

سرمایه شرکت

ماده 6 – سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که به یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم شده که از محل اموال و دارائی های واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران  تامین و تماما’ متعلق به شرکت اخیر الذکر است

تبصره 1- از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت ، تمامی تاسیسات و لوازم و نیز ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و دیون و تعهدات و اموال منقول متعلق به شرکت مخابرات ایران در حوزه استان ( همدان ) به شرکت منتقل می شود و ادارات ثبت استاد و املاک باید به در خواست شرکت مخابرات ایران استاد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح نمایند

تبصره 2- شرکت موظف است کلیه اموال ،تاسیسات و لوازم مربوط به شرکت مخابرات ایران را که به موجب این اساسنامه به شرکت منتقل می شود و همچنین طرح های نا تمام تاسیسات و مراکز مخابراتی را با تمامی متعلقات و ملحقات آن که توسط اداره کل مخابرات استان ( همدان ) در دست اجرا است و پس از پایان کار به شرکت تحویل داده خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جزو دارائی خود منظور نماید

الف ) اموال منقول و غیر منقول ، تاسیسات و لوازم مربوط به شرکت مخابرات ایران در آن قسمت که حوزه عمل شرکت قرار می گیرد و مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی شرکت یاد شد ه یا بر اساس قیمت تمام شده طرحهای مذکور

ب ) در مواردی که وجوه پرداخت شده برای طرح مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح به تفکیک قابل استخراج نباشد ،شرکت می تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن از نظریه کارشناسان منتخب رئیس مجمع شرکت استفاده نماید

تبصره 3- کلیه اموال منقول و غیر منقول تاسیسات مربوط به فعالیت ارتباطات بین شهری و بین المللی اعم از مراکز بین شهری ( اس . تی .دی ) ایستگاههای ماهواره ای و شبکه مایکروویو کشور، دکلها ، راههای اختصاصی ایستگاهها و ابوابجمعی آنها در اختیار و مالکیت شرکت مخابرات ایران است

ماده 7- در آمد و منافع اعتبارات شرکت به شرح زیر است

1- هزینه های اشتراک

2- تعرفه های مکالماتی ( بین شهری – شهری – بین المللی ) .

3- تراز مکالمات بر اساس توافق کانالهای ورودی  و خروجی بین استانها .

4- کمکهای نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی .

5- عواید دیگری که برابر قوانین یا مقررات مربوط به شرکت تعلق می گیرد .

تبصره – منابع و در آمد های  شرکت مخابرات ایران با توجه به این ماده تعدیل می گردد و سایر منابع در آمدی شرکت مخابرات کماکان معتبر و قابل اجرا است .

ماده 8- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهد .

ماده 9- تقسیم سود و اندوخته پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جایز خواهد بود .

فصل سوم

ارکان شرکت

ماده 10- شرکت دارای ارکان زیر است :

1- مجمع عمومی .

2- هیات مدیره و مدیر عامل .

3- بازرسی ( حسابرسی ).

ماده 11- مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر تشکیل می شود:

1- وزیر پست تلگراف و تلفن ( رئیس مجمع عمومی ).

2- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ( عضو مجمع ).

3- اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ( اعضا مجمع ) تشکیل می شود .

ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن  و در غیاب او یکی از اعضای حاضر به ترتیب مقام مندرج در فوق خواهد بود .

 در صورتیکه هر یک از اعضای مجمع عمومی نتواند در جلسه شرکت نماید معاون یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد نمود.

ماده 12- مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است :

الف ) مجمع عمومی عادی

ب ) مجمع عمومی فوق العاده

ماده 13- شرکت از نظر زمان و چگونگی تشکیل جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره و نیز سایر موارد مربوط تابع اساسنامه شرکت مخابرات ایران ( مصوب اسفند ماه 1350 ) می باشد و در صورت عدم پیش بینی برابر قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره 1- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس مه سمت مدیر عامل را نیز خواهد  داشت و دو عضو علی البدل تشکیل می شود . اعضا و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسط رئیس مجمع ( وزیر پست تلگراف و تلفن ) برای مدت دو سالب منصوب می شوند و تا اعضا و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلا مانع خواهد بود .

تبصره 2- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره از بین اشخاص متعهد که دارای تحصیلات عالی بوده و در یکی از سازمانهای اداری کشوری یا بنگاههای صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند منصوب خواهند شد .

تبصره 3- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود یک نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیران ارشد  شرکت را به سمت قائم مقام تعیین نماید تا قسمتی از وظایفی که به مدیر عامل محول شده از طرف او انجام دهد .

ماده 14- وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مطابق مواد 10،11، 22،23،24،25،و 26 اساسنامه شرکت مخابرات ایران و تبصره های آن و نیز قانون تجارت می باشد.

تبصره 1- هیات مدیره شرکت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یک در صد از آنرا برای امر توسعه و تحقیق و آموزش و روابط بین الملل و کمکهای انسانی ( اعم از شاغل و بازنشسته و مراجعات عمومی ) در راه اهداف وزارت پست تلگراف و تلفن برای وزارتخانه یاد شده اختصاص دهد .

تبصره 2- تعیین پاداش برای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضا هیات مدیره با تصویب و تایید رئیس مجمع عمومی شرکت مخابرات (وزیر پست تلگراف و تلفن ) و تعیین پرداخت پاداش سایر کارکنان با تصویب و تایید مدیر عامل خواهد بود.

تبصره 3- تعرفه خدمات مخابراتی مشترکان در محدوده تحت پوشش شرکت با تصویب مجمع عمومی  شرکت قابل اجرا خواهد بود .

تبصره 4- اجرای تبصره مواد 25 و 26 اساسنامه شرکت مخابرات ایران منوط به رعایت قوانین مربوط است .

ماده 15- وظیفه بازرس ( حسابرس ) شرکت به عهده سازمان حسابرسی است که در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی ( مصوب 1362) و اساسنامه آن ( مصوب 1366 ) اقدام نماید.

فصل چهارم

امور مالی ( تراز نامه ها و حساب سود و زیان )

ماده 16- سال مالی شرکت از فروردین ماه هر سال شروع و تا آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد و به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت خواهد بود .

ماده 17- کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته و تراز نامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداکثر سه ماه پس از پایان سال نالی باید از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرس ( حسابرس ) گذارده شود .

ماده 18- تصویب ترازنامه شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیات مدیره تلقی می شود .

ماده 19- رئیس مجمع می تواند نسبت به جابجائی اعتبارات مربوط به شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استانها به سایر شرکتهای مخابرات استانها اقدام نماید.

ماده 20- آئین نامه مالی ،معاملاتی و اداری شرکت باید از طرف هیات مدیره تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی در خصوص آئین نامه های اداری به اجرا گذاشته شود و تا موقعی که آئین نامه ها ی یاد شده تنظیم و تصویب نشده ، شرکت مجاز است امور مالی و معاملاتی و استخدامی خود را برابر آئین نامه ها و مقررات مورد عمل شرکت مخابرات ایران انجام دهد.

ماده 21- هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم یاد شده ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ شود.

فصل پنجم

سایر مقررات

ماده 22- کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین محکوم خواهند شد .

ماده 23- کارکنان شرکت و همه اشخاصی که به گونه ای به همکاری با شرکت دعوت شده اند موظف به حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات شرکت هستند . برداشت یا تصاحب اموال شرکت به نفع خود یا دیگری در جکم اختلاس محسوب می شود و مرتکب به کیفر مقرر در قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) محکوم خواهد شد .

ماده 24- شرکت مجاز است با موافقت وزیر پست تلگراف و تلفن و دعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشور های دیگر که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم را برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده 25- اختلافات حاصله بین شرکتهای سهامی مخابرات استانها و اختلافات هر یک از آنها با شرکت مخابرات ایران در کمیته ای که اعضای آن را رئیس مجمع عمومی ( وزیر پست تلگراف و تلفن ) تعیین می نماید ، رسیدگی و جل و فصل خواهد شد تصمیمات کمیته منتخب ،قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 26- شرکت مخابرات ایران مکلف است آئین نامه مربوط به وظایف مشترک و حدود روابط بین خود با شرکتهای مخابرات استانها و چگونگی مبادله اطلاعات فنی ، علمی و بازرگانی در زمینه امور مربوط و نحوه رفع اختلاف با شرکت را با رعایت مقررات تهیه کند که پس از تصویب مجمع عمومی شرکت یاد شده ، به اجرا گذارده خواهد شد .

ماده 27- نسبت به سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است برابر قوانین مربوط عمل خواهد شد .

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و سیزده تبصره بر اساس اصل 85 قانون اساسی و در اجرای قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب6/2/ 1372در جلسه مورخ اول بهمن ماه یکهزاروسیصدوهفتادوچهار کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیرو تصویب و در تاریخ 4/11/1374به تایید شورای نگهبان رسیده است .

                                                      رئیس مجلس شورای اسلامی

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی