امنیت مراکزروستایی، دغدغه خاطر مدیران.

تاریخ انتشار : 1399/04/09

امنیت مراکزروستایی، دغدغه خاطر مدیران.
مراکزتلفن روستایی نقش بسیار پررنگی در برقراری ارتباط تلفنی درسرتاسراستان همدان دارد باتوجه به وضعیت فعلی جامعه و نیاز به کاهش سطح ترددها به پائین‌ترین حدممکن، وجود این مراکز عرضه خدمات به ویژه در حوزه اینترنت، تاثیر به سزایی در این مهم دارد.
لذا،امنیت و سلامت این مراکز مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، طی یک برنامه مدون، رئیس اداره حراست #مخابرات منطقه همدان، شخصا ازمراکزروستایی سطح استان بازدید امنیت این مراکز را سنجش و نقاط ضعف را شناسایی و گوشزد می کند.
مهندس کاظمی ضمن اعلام این مطلب گفت:نظربه اهمیت مراکز روستایی و تاثیر آنها در ارتباطات و ارائه خدمات به مردم، نیاز است که حفظ امنیت و رعایت مسائل ایمنی بیش از پیش رعایت شده وکارگزاران محترم مراکزروستایی، ملزم به رعایت تمامی این نکات هستند.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی