بازنشستگان

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

Back up گیری

01-3-0-1-5

2

صدور حکم از کار افتادگی

02-3-0-1-5

3

محاسبه وتعیین حقوق از کار افتادگی 9 درصد

03-3-0-1-5

4

کسورات

04-3-0-1-5

5

تهیه و تنظبم صورت پرداخت حقوق قطعی موظفین و بازنشستگان وزارتی

05-3-0-1-5

6

تأمین نقدینگی حساب بازنشستگان

06-3-0-1-5

7

پرداخت کمک هزینه ازدواج ، فوت ، پاداش فرزندان ممتاز

07-3-0-1-5

8

پرداخت هزینه بیمارستان و دندانپزشکی

08-3-0-1-5

9

واریز علی الحساب حقوق بازنشستگان وزارتی توسط مدیریت بازنشستگی 

09-3-0-1-5

10

ثبت سند کارمزد بانکی

10-3-0-1-5

11

پرداخت حقوق

11-3-0-1-5

12

صدور سند حقوق بازنشستگان

12-3-0-1-5

13

صدور ابلاغ کمک هزینه ازدواج ، فوت ، تحصیلی ، عائله مندی و اولاد

13-3-0-1-5

14

صدور دفتر چه تأمین درمان برای عائله جدید

14-3-0-1-5

15

ابطال دفترچه تأمین درمان 

15-3-0-1-5

16

صدور گواهی حقوق با معرفی نامه

16-3-0-1-5

17

اخذ غرامت بیمه عمر بازنشسته یا شاغل فوتی

17-3-0-1-5

18

افزایش حقوق سالانه بازنشستگان یا موظفین وزارتی

18-3-0-1-5

19

صدور حکم پرداخت بهای مرخصی استحقاقی ذخیره شده  

19-3-0-1-5

20

صدور احکام افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد 

20-3-0-1-5

21

صدور حکم برقراری حقوق وظیفه بازنشسته ، فوتی ، شرکتی

21-3-0-1-5

22

صدور ابلاغ پرداخت پاداش پایان خدمت شاغل فوتی

22-3-0-1-5

23

افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و موظفین شرکتی 

23-3-0-1-5

24

صدور ابلاغ بازنشستگی پیش از موعد یا باز خریدی

24-3-0-1-5

25

برقراری حقوق وظیفه بازنشسته فوتی وزارتی

25-3-0-1-5

26

برقراری حقوق بازنشستگی 9 درصد

26-3-0-1-5

27

محاسبه وتعیین حقوق وظیفه شاغل فوتی وزارتی 

27-3-0-1-5

28

صدور ابلاغ بازنشستگی وزارتی

28-3-0-1-5

29

صدور حکم بازنشستگی 7 درصد تأمین اجتماعی

29-3-0-1-5

30

استعلام سابقه حق پرداخت بیمه از تأمین اجتماعی 

30-3-0-1-5

31

صدور احکام تغییرات در تعداد وظیفه بگیران 9 درصد وزارتی

31-3-0-1-5

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی