بایگانی حسابداری

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

 شماره فعالیت

1

 تحویل و تحول اسناد حسابداری    

02/01-3-2-0-5

2

تحویل و تحول مکاتبات مالی 

02/02-3-2-0-5

3

تحویل و تحول پروندها و دفاتر مالی

02/03-3-2-0-5

4

کنترل و پشت نمره کردن ضمائم اسناد

02/04-3-2-0-5

5

کلاسه و طبقه بندی کردن

02/05-3-2-0-5

6

کنترل اسناد مالی ارسال شده با سیستم و دفتر بایگانی

02/06-3-2-0-5

7

تهیه امور مربوط به بایگانی راکد 

02/07-3-2-0-5

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی