مخابرات منطقه همدان

08138273777

تشکیل کارگروه پدافند عامل به میزبانی اداره حراست مخابرات.

تاریخ انتشار : 1398/07/15

تشکیل کارگروه پدافند عامل به میزبانی اداره حراست مخابرات.

باحضور جمعی از مدیران مخابرات منطقه همدان وبا میزبانی حراست کارگروه پدافند عامل برای مواقع بحرانی تشکیل شد.
در این جلسه راههای مواجهه واقدام درهنگام بحران بررسی و تبادل نظرشد.
کارگروه پدافند عامل با عنایت به حوادث غیر مترقبه مانند سیل زلزله وآتش سوزی و بررسی نقاط ضعف وقوت موجودوتقسیم وظایف واقدامات پیشگیرانه وپدافندی سعی دارد تا در هنگامه بحران،خسارات و تلفات را به حد اقل ممکن برساند.
همچنین راههای جلوگیری از قطع ارتباط وبرقراری آن در مواقع اضطراری بررسی ومورد بحث قرار گرفت.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی