مخابرات منطقه همدان

08138273777

کارشناسان حوزه شهرستانهای تابعه همدان

تاریخ انتشار : 1398/02/22

کارشناسان حوزه شهرستانهای تابعه همدان

اداره مخابرات کبودراهنگ

ردیف سمت تلفن
1 امورمشترکین 35222331
2 حسابداری 35226969
3 شبکه 35222555
4 mdf 35226669
5 مرکز تلفن 35223888
6 مرکز تلفن 35222999
7 حراست (نگهبانی) 35222332
8 ریاست 35222222

 

اداره مخابرات شهرستان فامنین

ردیف حوزه یا اداره واحد سمت تلفن فکس
1 اداره مخابرات فامنین رئیس اداره رئیس 36822222 36824100
2 اداره مخابرات فامنین آبونمان آبونمان 36822211 36824100
3 اداره مخابرات فامنین امور مشترکین کارگزار 36823331 36824100
4 اداره مخابرات فامنین امور مشترکین کارگزار 36823331 36824100
5 اداره مخابرات فامنین کارشناس فنی کارشناس فنی 36823200 36824100
6 اداره مخابرات فامنین پشتیبانی فنی پشتیبانی فنی 36822244 36824100
7 اداره مخابرات فامنین شبکه مفصلبند 36823331 36824100
8 اداره مخابرات فامنین شبکه سیمبان 36822244 36824100
9 اداره مخابرات فامنین دبیر خانه متصدی خدمات فنی 36822244 36824100
10 اداره مخابرات فامنین راننده راننده 36822211 36824100
11 اداره مخابرات فامنین نگهبان نگهبان 36822244 36824100

 

اداره مخابرات شهرستان اسدآباد

ردیف حوزه یا اداره سمت تلفن
1 اداره مخابرات اسدآباد  رئیس اداره 33122222
2 اداره مخابرات اسدآباد کارشناس مالی واداری (حسابداری) 33112000
3 اداره مخابرات اسدآباد  کارشناس امور مشترکین تلفن همراه( موبایل) 33123525
4 اداره مخابرات اسدآباد مسئول امور اداری 33116000
5 اداره مخابرات اسدآباد کارشناس سوئیچ ومسئول مرکز ولیعصر (عج) 33130000
6 اداره مخابرات اسدآباد کارشناس سوئیچ ومسئول مرکز سید جمال 33122999
7 اداره مخابرات اسدآباد  ناظر ومسئول شبکه هوائی 33117373
8 اداره مخابرات اسدآباد ولیعصرMDF 33132111
9 اداره مخابرات اسدآباد سید جمالMDF 33122111
10 اداره مخابرات اسدآباد امور مشترکین تلفن ثابت +بازاریابی وپشتیبان 33122121
11 اداره مخابرات اسدآباد     پاسخگویی امور مشترکین تلفن همراه 33125859

 

اداره مخابرات شهرستان اسدآباد

ردیف حوزه یا اداره سمت تلفن
12 اداره مخابرات اسدآباد خدمات +سرایداری ونگهبانی مرکز سید جمال 33122223
13 اداره مخابرات اسدآباد خدماتی  قسمت اداری 33113060
14 اداره مخابرات اسدآباد حقوقی 33123335
15 اداره مخابرات اسدآباد آبونمان 33117001
16 اداره مخابرات اسدآباد خدمات +سرایداری ونگهبانی مرکز ولیعصر 33122999
17 اداره مخابرات اسدآباد مرکز گذرکجین +روزهای زوج سالن دستگاه سیدجمال 33123335
18 اداره مخابرات اسدآباد سیدجمال     mdf مرکز موسی آباد+ روزهای زوج 33127001
19 اداره مخابرات اسدآباد مرکز ترخین آباد+روزهای زوج واحد حقوقی 33122332
20 اداره مخابرات اسدآباد مرکز ویرایی+روزهای زوج دبیرخانه 33122112
21 اداره مخابرات اسدآباد  سید جمالMDF 33113060
22 اداره مخابرات اسدآباد مرکز سیراوند + جانشین رییس اداره ومسئول دبیرخانه 33123335

 

اداره مخابرات شهرستان ملایر

ردیف سمت تلفن
1 ریاست 32225151
2 مسئول امور اداری واتاق ریاست 32220017
3 امور اداری 32227373
4 دبیرخانه 32228686
5 رابط بازار یابی وواحد کامپیوتر 32225242
6 کارپردازی 32229191
7 مسئول واحد حسابداری 32223131
8 واحد  ممیزی 32226868
9 واحد آبونمان 32229595
10 واحد  آبونمان 32226070
11 مسئول واحد  همراه 32227122
12 واحد  همراه 32227122
13 واحد  حقوقی 32225252
14 مسئول پشتیبانی مراکز کم ظرفیت 32225500
15 پشتیبانی مراکز کم ظرفیت 32225500
16 خدمات ساختمان اداری 32220018
17 مسئول مرکز مدنی 32226000
18 مسئول شبکه مرکز مدنی 32227020
19 دفتردار شبکه مرکز مدنی 32227020
20 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
21 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
22 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020

 

اداره مخابرات شهرستان ملایر

ردیف سمت تلفن
23 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
24 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
25 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
26 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
27 مسئول سالن دستگاه مرکز مدنی 32210000
28 مسئول امورمشترکین  مدنی 32228586
29 امورمشترکین  مدنی 32228585
30 امورمشترکین  مدنی 32228585
31 مسئول MDF مرکز مدنی 32233501
32  پاسخگویMDF مرکز مدنی 32210100
33 MDF مرکز مدنی 32210100
34 MDF مرکز مدنی 32210100
35 MDF مرکز مدنی 32210100
36 MDF مرکز مدنی 32210100
37 MDF مرکز مدنی 32210100
38 کارشناس  دیتا 32233010
39 متصدی  اطلاعات 32222655
40 پشتیبانی نیرو 32223010
41 خدمات مرکز شهید مدنی 32226010
42 خدمات مرکز شهید مدنی 32226010
43 نگهبانی مرکز شهید مدنی 32226010
44 نگهبانی مرکز شهید مدنی 32226010

 

اداره مخابرات شهرستان ملایر

ردیف سمت تلفن
45 نگهبانی مرکز شهید مدنی 32226010
46 مسئول شبکه مرکز ولیعصر 33340030
47 شبکه مرکز ولیعصر 33340030
48 شبکه مرکز ولیعصر 33340030
49 سیمبان شبکه مرکز ولیعصر 33340030
50 سیمبان شبکه مرکز ولیعصر 33340030
51 سیمبان شبکه مرکز ولیعصر 33340030
52 سیمبان شبکه مرکز ولیعصر 33340030
53 سیمبان شبکه مرکز ولیعصر 33340030
54 سیمبان شبکه مرکز ولیعصر 33340030
55 سیمبان شبکه مرکز ولیعصر 33340030
56 سیمبان شبکه مرکز ولیعصر 33340030
57 متصدی  اطلاعات 32229898
58 مسئول MDF مرکزولیعصر 33344111
59 MDF مرکز ولیعصر 33344111
60 MDF مرکزولیعصر 33344111
61 MDF مرکزولیعصر 33344111
62 MDF مرکزولیعصر 33344111
63 MDF مرکزولیعصر 33344111

 

اداره مخابرات شهرستان ملایر

ردیف سمت تلفن
64 مسئول مرکز ولیعصر 33344000
65 مسئول سالن دستگاه مرکزولیعصر 33349998
66 مسئول امورمشترکین  ولیعصر 33344440
67 امورمشترکین  ولیعصر 33344440
68 امورمشترکین  ولیعصر 33344440
69 خدمات مرکز شهید ولیعصر 33344440
70 کارگزار مرکزگماسا 32318000
71 کارگزارمرکزنمازگاه + سامن 32153515
72 کارگزارمرکز رضوانکده 32346000
73 کارگزارمرکز انوج 32343200
74 کارگزارمرکزکهکدان 32357333
75 کارگزارمرکز حاجی آباد 32441000
76 مرکز شهید مدنی (امورمشترکین) 32228586
77 مرکز بیغش + واحد همراه 32324000
78 کارگزارمرکز توجغاز 32444000
79 کارگزارمرکز کسب 32465333
80 کارگزارمرکزشوشاب 32448000
81 کارگزارمرکز طجرعلوی 32342000
82 کارگزارمرکز توسکین 32356000

 

اداره مخابرات شهرستان ملایر

ردیف سمت تلفن
83 کارگزارمرکز حسین آباد ناظم 32473200
84 کارگزارمرکز دهمیانه 32364000
85 کارگزارمرکز سامن 32422211
86 کارگزارمرکز زنگنه 32362000
87 کارگزارمرکزبابلقانی 3234000
88 32446000
89 کارگزارمرکز ازندریان 32312002
90 کارگزارمرکز ازندریان 32312002
91 کارگزارمرکزآورزمان + آبدر 32463200
92 کارگزارمرکز اسلام آباد 32476000
93 کارگزارمرکز دهنوآورزمان 32148000
94 کارگزارمرکز مانیزان 32427000
95 کارگزارمرکز لولوهر 32414000
96 کارگزارمرکز حسین آباد شاملو 32154333
97 کارگزارمرکز ازناوله 32355000
98 کارگزارمرکزگرجایی + واحد همراه 32325000
99 کارگزارمرکز ننج 32352000
100 کارگزارمرکز بلرتو 32416000
101 کارگزارمرکز کمازان 32366000

 

اداره مخابرات شهرستان ملایر

ردیف سمت تلفن
102 کارگزارمرکز بابارئیس +واحد همراه 32452000
103 کرکان +پشتیبانی مراکز کم ظرفیت 32446000
104 کارگزارمرکز واشان 32428200
105 کارگزارمرکز طاسبندی + MDF مرکز ولیعصر(عج) 32478000
106 کارگزارمرکزکندهلان + پیرمیشان 32146000
107 کارگزارمرکز کرتیل آباد 32147000
108 کارگزارمرکز علی آباد دمق 32143200
109 کارگزارمرکزداویجان 32363200
110 کارگزارمرکز دهنوعلی آباد 32152000
111 مرکز ده شاکر+ MDF مرکز ولیعصر(عج) 32322000
112 کارگزارمرکز جوکار 32173333
113 کارگزارمرکز میشن 32368000
114 کارگزارمرکز جوزان 32353333
115 کارگزارمرکز منگاوی 32172000
116 کارگزارمرکز الفاوت 32317333
117 کارگزارمرکز ینگی کند 32472000
118 کارگزارمرکز کمری 32158333
119 کارگزارمرکز بوربور 32174000

 

اداره مخابرات شهرستان ملایر

ردیف سمت تلفن
120 پاسخگوی واحد   118 32222655
121 پاسخگوی  118 32222655
122 پاسخگوی  118 32222655
123 پاسخگوی  118 32222655
124 پاسخگوی  118 32222655
125 پاسخگوی  118 32222655
126 پاسخگوی  118 32222655
127 ناظر واحد 118 32222655
128 پاسخگوی  118 32222655
129 پاسخگوی  118 32222655

 

اداره مخابرات شهرستان نهاوند

ردیف تلفن محل کار سمت
1 33242211-33238111 رئیس اداره
2 3330811 کارشناس مسئول آبونمان
3 33233315 تکنسین شبکه
4 33234888-33232201 مسئول اموراداری
5 33232001 متصدی دبیرخانه
6 33246988 ممیزی
7 33233335 آبونمان
8 33242223 حسابداری
9 33249545 حسابداری
10 33232333 مسئول حسابداری
11 33240001 کارشناس مسئول  امورمشترکین
12 33242070 حقوقی
13 33239932 آبونمان
14 33245400 روحانی اداره
15 3323222-33238111 ابونمان
16 33233340 پشتیبان مراکز
17 33232120 حسابداری
18 33237775 امورمشترکین
19 33246035 ناظرامورمشترکین همراه
20 33242226 مشترکین همراه
21 33221371 پشتیبان فنی
22 33245400 شبکه کابل
23 33246060-33230000 مرکزتلفن
24 33223000 لاوصولی

 

اداره مخابرات شهرستان نهاوند

ردیف تلفن محل کار سمت
25 33242111 MDF
26 33231113 MDF
27 33231113 MDF
28 33231113 MDF
29 33233361 پشتیبان مراکز
30 33235592 تعمیرتلفن
31 33232225 نگهبان
32 33232225 نگهبان
33 33232225 نگهبان
33 33239932 اطلاعات 118
33 33239932 اطلاعات 118
33 33231113 حسابداری
34 33231113 MDF

 

اداره مخابرات شهرستان رزن

ردیف تلفن محل کار سمت
1 36223222 رئیس اداره
2 36223330 امور مالی
3 36222221 حسابداری
4 36222999 مرکز تلفن
5 36225333 شبکه هوایی
6 36224600 دبیرخانه
7 36225400 Mdf
8 36222223 امور اداری
9 36225100 همراه اول
10 36223600 همراه اول
11 36222500 آبونمان
12 36223331 امور مشترکین رزن
13 36223400 پشتیبانی
14 36222978 نگهبانی
15 36462500 امور مشترکین قروه
16 36462000 Mdf قروه
17 36423200 امور مشترکین دمق

 

اداره مخابرات شهرستان تویسرکان

قسمتهای اداری

ردیف تلفن محل کار سمت
1 34922222

34925050

رئیس اداره
2 34923400 حسابدار
3 34922224 امور اداری
4 34923351
5 34924500

8526699

رابط حراست پشتیبانی
6 34921176 حقوقی
7 34923444 امور مشترکین تلفن ثابت
8 34923444
9 34922230
10 34923600 آبونمان
11 34945593 مشترکین تلفن همراه
12 34944535
13 34944311 نگهبانی
14
15 34923299 کارپرداز
16 خدمات
17 رانندگان
18
19
20

 

اداره مخابرات شهرستان تویسرکان

قسمتهای فنی

ردیف تلفن همراه سمت
21 09183500642 سالن دستگاه
22 09187511543 پشتیبانی مراکز کم ظرفیت
23 09122797148
24 09128930450 واگذاری
25 09188525403 mdf
26 09108140105
27 09188512777
28 09183523261
29 09188512675 کامپیوتر
30 091884956100 تعمیر تلفن
31 09188512675 شبکه
32 09186310014
33 09185924600
34 09186771367
35 09183500450
36 09183500177
37 09187501236 نگهبانی
38 09189177604
39 09187501803
40 09184099775 خدمات

 

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی