کارشناسان حوزه شهرستانهای تابعه همدان

تاریخ انتشار : 1398/02/22

کارشناسان حوزه شهرستانهای تابعه همدان

 

اداره مخابرات کبودراهنگ

ردیف واحد تلفن
1 امورمشترکین 35222331
2 حسابداری 35226969
3 شبکه 35222555
4 mdf 35226669
5 مرکز تلفن 35223888
6 مرکز تلفن 35222999
7 حراست (نگهبانی) 35222332
8 ریاست 35222222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره مخابرات شهرستان فامنین

ردیف واحد تلفن
1 رئیس اداره 36822222
2 آبونمان 36822211
3 امور مشترکین 36823331
4 امور مشترکین 36823331
5 کارشناس فنی 36823200
6 پشتیبانی فنی 36822244
7 شبکه 36823331
8 شبکه 36822244
9 دبیر خانه 36822244
10 راننده 36822211
11 نگهبان 36822244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره مخابرات شهرستان اسدآباد

ردیف واحد تلفن
1  رئیس اداره 33122222
2 کارشناس مالی واداری (حسابداری) 33112000
3  کارشناس امور مشترکین تلفن همراه( موبایل) 33123525
4 مسئول امور اداری 33116000
5 کارشناس سوئیچ ومسئول مرکز ولیعصر (عج) 33130000
6 کارشناس سوئیچ ومسئول مرکز سید جمال 33122999
7  ناظر ومسئول شبکه هوائی 33117373
8 ولیعصرMDF 33132111
9 سید جمالMDF 33122111
10 امور مشترکین تلفن ثابت +بازاریابی وپشتیبان 33122121
11     پاسخگویی امور مشترکین تلفن همراه 33125859
12 خدمات +سرایداری ونگهبانی مرکز سید جمال 33122223
13 خدماتی  قسمت اداری 33113060
14 حقوقی 33123335
15 آبونمان 33117001
16 خدمات +سرایداری ونگهبانی مرکز ولیعصر 33122999
17 مرکز گذرکجین +روزهای زوج سالن دستگاه سیدجمال 33123335
18 سیدجمال     mdf مرکز موسی آباد+ روزهای زوج 33123335
19 مرکز ترخین آباد+روزهای زوج واحد حقوقی 33122332
20 مرکز ویرایی+روزهای زوج دبیرخانه 33122112
21  سید جمالMDF 33113060
22 مرکز سیراوند + جانشین رییس اداره ومسئول دبیرخانه 33123335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره مخابرات شهرستان ملایر

ردیف واجد تلفن
1 ریاست 32225151
2 مسئول امور اداری واتاق ریاست 32220017
3 امور اداری 32227373
4 دبیرخانه 32228686
5 رابط بازار یابی وواحد کامپیوتر 32225242
6 کارپردازی 32229191
7 مسئول واحد حسابداری 32223131
8 واحد  ممیزی 32226868
9 واحد آبونمان 32229595
10 واحد  آبونمان 32226070
11 مسئول واحد  همراه 32227122
12 واحد  همراه 32227122
13 واحد  حقوقی 32225252
14 مسئول پشتیبانی مراکز کم ظرفیت 32225500
15 پشتیبانی مراکز کم ظرفیت 32225500
16 خدمات ساختمان اداری 32220018
17 مسئول مرکز مدنی 32226000
18 مسئول شبکه مرکز مدنی 32227020
19 دفتردار شبکه مرکز مدنی 32227020
20 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
21 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
22 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
23 سیمبان شبکه مرکز مدنی 32227020
24 مسئول سالن دستگاه مرکز مدنی 32210000
25 مسئول امورمشترکین  مدنی 32228586
26 امورمشترکین  مدنی 32228585
27 مسئول MDF مرکز مدنی 32233501
28  پاسخگویMDF مرکز مدنی 32210100
29 کارشناس  دیتا 32233010
30 متصدی  اطلاعات 32222655
31 پشتیبانی نیرو 32223010
32 نگهبانی مرکز شهید مدنی 32226010
33 نگهبانی مرکز شهید مدنی 32226010
34 مسئول شبکه مرکز ولیعصر 33340030
35 متصدی  اطلاعات 32229898
36 مسئول MDF مرکزولیعصر 33344111
37 مسئول مرکز ولیعصر 33344000
38 مسئول سالن دستگاه مرکزولیعصر 33349998
39 مسئول امورمشترکین  ولیعصر 33344440
40 امورمشترکین  ولیعصر 33344440
41 امورمشترکین  ولیعصر 33344440
42 خدمات مرکز شهید ولیعصر 33344440
43 کارگزار مرکزگماسا 32318000
44 کارگزارمرکزنمازگاه + سامن 32153515
45 کارگزارمرکز رضوانکده 32346000
46 کارگزارمرکز انوج 32343200
47 کارگزارمرکزکهکدان 32357333
48 کارگزارمرکز حاجی آباد 32441000
49 مرکز شهید مدنی (امورمشترکین) 32228586
50 مرکز بیغش + واحد همراه 32324000
51 کارگزارمرکز توجغاز 32444000
52 کارگزارمرکز کسب 32465333
53 کارگزارمرکزشوشاب 32448000
54 کارگزارمرکز طجرعلوی 32342000
55 کارگزارمرکز توسکین 32356000
56 کارگزارمرکز حسین آباد ناظم 32473200
57 کارگزارمرکز دهمیانه 32364000
58 کارگزارمرکز سامن 32422211
59 کارگزارمرکز زنگنه 32362000
60 کارگزارمرکزبابلقانی 3234000
61 کارگزارمرکز ازندریان 32312002
62 کارگزارمرکز ازندریان 32312002
63 کارگزارمرکزآورزمان + آبدر 32463200
64 کارگزارمرکز اسلام آباد 32476000
65 کارگزارمرکز دهنوآورزمان 32148000
66 کارگزارمرکز مانیزان 32427000
67 کارگزارمرکز لولوهر 32414000
68 کارگزارمرکز حسین آباد شاملو 32154333
69 کارگزارمرکز ازناوله 32355000
70 کارگزارمرکزگرجایی + واحد همراه 32325000
71 کارگزارمرکز ننج 32352000
72 کارگزارمرکز بلرتو 32416000
73 کارگزارمرکز کمازان 32366000
74 کارگزارمرکز بابارئیس +واحد همراه 32452000
75 کرکان +پشتیبانی مراکز کم ظرفیت 32446000
76 کارگزارمرکز واشان 32428200
77 کارگزارمرکز طاسبندی + MDF مرکز ولیعصر(عج) 32478000
78 کارگزارمرکزکندهلان + پیرمیشان 32146000
79 کارگزارمرکز کرتیل آباد 32147000
80 کارگزارمرکز علی آباد دمق 32143200
81 کارگزارمرکزداویجان 32363200
82 کارگزارمرکز دهنوعلی آباد 32152000
83 مرکز ده شاکر+ MDF مرکز ولیعصر(عج) 32322000
84 کارگزارمرکز جوکار 32173333
85 کارگزارمرکز میشن 32368000
86 کارگزارمرکز جوزان 32353333
87 کارگزارمرکز منگاوی 32172000
88 کارگزارمرکز الفاوت 32317333
89 کارگزارمرکز ینگی کند 32472000
90 کارگزارمرکز کمری 32158333
91 کارگزارمرکز بوربور 32174000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره مخابرات شهرستان نهاوند

ردیف واحد تلفن
1 رئیس اداره 33242211 – 33238111
2 کارشناس مسئول آبونمان 3330811
3 تکنسین شبکه 33233315
4 مسئول اموراداری 33234888-33232201
5 متصدی دبیرخانه 33232001
6 ممیزی 33246988
7 آبونمان 33233335
8 حسابداری 33242223
9 حسابداری 33249545
10 مسئول حسابداری 33232333
11 کارشناس مسئول  امورمشترکین 33240001
12 حقوقی 33242070
13 آبونمان 33239932
14 روحانی اداره 33245400
15 ابونمان 3323222-33238111
16 پشتیبان مراکز 33233340
17 حسابداری 33232120
18 امورمشترکین 33237775
19 ناظرامورمشترکین همراه 33246035
20 مشترکین همراه 33242226
21 پشتیبان فنی 33221371
22 شبکه کابل 33245400
23 مرکزتلفن 33246060-33230000
24 لاوصولی 33223000
25 MDF 33242111
26 MDF 33231113
27 پشتیبان مراکز 33233361
28 تعمیرتلفن 33235592
29 نگهبان 33232225
30 اطلاعات 118 33239932
31 حسابداری 33231113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره مخابرات شهرستان رزن

ردیف واحد تلفن
1 رئیس اداره 36223222
2 امور مالی 36223330
3 حسابداری 36222221
4 مرکز تلفن 36222999
5 شبکه هوایی 36225333
6 دبیرخانه 36224600
7 Mdf 36225400
8 امور اداری 36222223
9 همراه اول 36225100
10 همراه اول 36223600
11 آبونمان 36222500
12 امور مشترکین رزن 36223331
13 پشتیبانی 36223400
14 نگهبانی 36222978
15 امور مشترکین قروه 36462500
16 Mdf قروه 36462000
17 امور مشترکین دمق 36423200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره مخابرات شهرستان تویسرکان

ردیف سمت تلفن محل کار
1 رئیس اداره 34922222

34925050

2 حسابدار 34923400
3 امور اداری 34922224
4 34923351
5 رابط حراست پشتیبانی 34924500

8526699

6 حقوقی 34921176
7 امور مشترکین تلفن ثابت 34923444
8 34923444
9 34922230
10 آبونمان 34923600
11 مشترکین تلفن همراه 34945593
12 34944535
13 نگهبانی 34944311
14
15 کارپرداز 34923299

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی