مخابرات منطقه همدان

08138273777

تماس با مدیران ستادی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

 مراجعه کننده محترم با کلیک بر روی آدرسهای آبی رنگ می توانید بامدیران ارشد  مخابرات منطقه  همدان ارتباط برقرار نمائید . پاسخ شما در اولین فرصت ارسال خواهد شد .

با تشکر روابط عمومی    

پست الکترونیک

تلفن

سمت

M_gorzin@tci.ir

38272222

مدیر منطقه همدان

A_masoudiyan@tci.ir

38271000

مشاورمدیریت

38275551

مدیریت توسعه و مهندسی

38275500

معاونت شبکه

m.kholosi@tci.ir 38264545

مدیر تجاری

38274646

مدیریت مالی و اقتصادی

ma.fattahi@tci.ir 38270773 رئیس اداره بازاریابی وفروش

38272020

مدیردفتر مدیریت

Barzgar@tci.ir

38275599

مدیرمخابرات مرکز استان

38273777
38271235

 رئیس اداره روابط عمومی

Mahdikazemi@yahoo.com

38271659

 رئیس اداره حرا ست

ma.azimi@tci.ir

38271600

 رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

38271225

دبیر خانه

38277020

ارتباطات سیار

34245454

ارتباطات دیتا

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
رزرو اماکن رفاهی
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات