مخابرات منطقه همدان

08138273777

تماس با مدیران ستادی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

لیست مدیران و روسای مخابرات منطقه همدان 

با تشکر روابط عمومی    

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن ثابت

محمدعلی گرزین

مدیرمنطقه همدان

38272222

پیمان جعفری

معاون شبکه

38275500

عباس مسعودی

مدیر دفتر مدیریت منطقه

38272020

حمیدرضاخاکپورنامدار

مدیرسیستم های انتقال

38263344
علی مهدوی خو

مدیرمالی وپشتیبانی

38274646

جواد کریمی رادپور

مدیرشبکه دیتا

34245454

خیرالله شکری مدیرسیستم های مخابراتی 38275551
محمدخلوصی بهمن پور

مدیرتجاری

38264545

حسنعلی نسیم دوست مدیرارتباطات سیار 38277020
محمدزیدی

مدیراداری ومنابع انسانی

38271254

محمدصادق شیری

مدیرفناوری اطلاعات

38271811

رحمان برزگر

مدیرمخابرات مرکزاستان

34244400

فریدون حسن پور

رئیس اداره روابط عمومی

38275514

حمیدرضارنگین کمان

رئیس اداره مشتریان ارتباطات سیار

38271969

مهران عظیمی

رئیس اداره بازرسی ورسیدکی به شکایات

38271600

پیام صابری

رئیس اداره برنامه ریزی وکنترل برنامه

38271660

علی اکبرشیخ الاسلامی

رئیس اداره پشتیبانی وتدارکات

38272279

محمدمهدی کاظمی

رئیس اداره حراست

38271554

محمدرضایوسفی

رئیس اداره حقوقی

38271554

حسین صبحی شجاع

رئیس اداره اموزش وتوسعه منابع انسانی

38283099

غلامرضا شیرین دخت

رئیس اداره امنیت شبکه وفناوری اطلاعات

58256300

زهره رضائی

رئیس اداره پشتیبانی عملیات وسامانه سازمانی

38265581

مهدی شعبان جهانیان

رئیس اداره تمرکز حسابها وصورتهای مالی

38274003

عبدالرضا افشاری

رئیس اداره پرداختها

38271677

علی اکبر مالمیر

رئیس اداره درآمدها

38272116

سعیدترکمان

رئیس اداره طرح ومهندسی ارتباطات سیار

38214793

غلامحسین سرفچگانی

رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی ارتباطات سیار

38214797

فضل الله شکری

رئیس اداره نظارت وتحویل سیستم های انتقال

38265111

علی محمدجعفری

رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی شبکه انتقال

32522255

تقی کاظمی

رئیس اداره نگهداری ومدیریت سیستم های مخابراتی

38215040

رئیس اداره نظارت وتحویل سیستم های مخابراتی

38275711

حمیدشاهقدمی

رئیس اداره نگهداری وپشتیبانی نیرو

32522022

افشین جاودانی هما

رئیس اداره وبرقراری نگهداری ارتباطات دیتا

34242333

وحیدورمزیار

رئیس اداره کنترل ومدیریت شبکه دیتا

34245454

محمدسعیدعبدی

رئیس اداره نگهداری دیتا

34241224

علی محمدپگا

رئیس اداره فروش تجاری

38266444

مجتبی پاکان

رئیس اداره فروش خانگی

38271854

سیدمهدی مهدیون

رئیس اداره کارگزینی

38272112

علی اکبرسمواتیان

رئیس ناحیه 2باباطاهر

32511111

مجتبی جلالی فر

رئیس ناحیه 3تختی

34235555

بهمن ایمانی

رئیس اداره ساختمان

34236600

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی