مخابرات منطقه همدان

08138273777

جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه همدان باحضورمدیریت وسایرمدیران برگزارشد.

تاریخ انتشار : 1398/04/16

کارسخت است اما غیر ممکن نیست.
جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه همدان باحضورمدیریت وسایرمدیران برگزارشد.

دراین جلسه که روسای مخابرات شهرستانهای تابعه نیز ازطریق ویدیو کنفرانس حضورداشتند،مهندس گرزین،ضمن تشکراززحمات همه کارکنان مطالب مهمی درباره شرایط کاری ایرادنمود.
ایشان با اشاره به شرایط اقتصادی وکمبودنقدینگی گفت:اینکه ازشرایط مالی درتنگنا هستیم درست است اما نباید درحالت سکون وجماد باشیم.
ما دارای سرمایه های عظیم ازقبیل تجهیزات ونیروی انسانی هستیم.
اگرشرایط مالی ازاینهم بدترباشدولی با نقشه راه وتحلیل برنامه ها وهدفمند گام برداریم،هیچگاه متوقف نمیشویم.
ایشان ازتمامی مدیران خواستند که با برنامه مشخص،هدف گذاری،تحلیل وفکرحرکت کنند.
ایشان ضمن تاکیدبر زحمات تمامی همکاران،افزودند:باید کاروتلاش کنیم تا پویایی وبالندگی خودرا نشان دهیم.
اگرتکاپو وکوشش نداشته باشیم ازدورخارج ودر برنامه ریزیهای مدیریت کلان مخابرات ایران،جایگاهی نخواهیم داشت.
ایشان پای کاربودن در این شرایط را سخت توصیف کرده وافزودند کهردراین شرایط سخت است اما ناممکن نیست.مدیرلن باید در دل کاربوده وازدورکاری پرهیز کنند.
ایشان مدیران را به کار عملیاتی،جهادی وهمراه با برنامه فراخوانده وگفتند:با الگوهای مدیریت سنتی نمیتوان کارکرد.
شرایط فعلی با گذشته کاملا متفاوت است.
مدیریت باید به الگوهای نوین متکی باشد.برنامه ریزی وتهیه نقشه راه وهدفگذاری طلب میکند.
دربرهه گذار هستیم.
باید تلاش کرد وبا به کاربستن شیوه های نوین وکار مداوم به موفقیت رسید.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی