مخابرات منطقه همدان

08138273777

حضور کارآموزان فرصتی مغتنم برای پشتوانه سازی

تاریخ انتشار : 1398/04/15

تابستان 98هم به سان سالهای گذشته اکثریت قریب به اتفاق نهادها وادارات دولتی با سیل متقاضیان کارآموزی در مقاطع تحصیلی مختلف مواجه شدند.
کمافی السابق آغوش باز مخابرات منطقه همدان به روی این عزیزان گشوده شد.
علیرغم اینکه بسیاری ازسازمانها از پذیرش کارآموز خودداری میکنند،مخابرات منطقه همدان ،نه تنهاپذیرای آینده سازان کشوراست،بلکه ازهیچ کوششی برای آموزش به آنها دریغ نورزیده وکمال همکاری را دارد،چرا که مجموعه مخابرات عملا معتقد است که همین کارآموزان امروز مدیران وگردانندگان آینده کشور خواهندبود،پس چه بهتر که ازهمین سطوح پایین به بهترین نحوآموزش ببینند.هم اکنون در قسمتهای مختلف مخابرات منطقه همدان حدود300کارآموزدررشته های مختلف پذیرفته شده ودرحال آموختن کارهای مختلف هستند.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی