مخابرات منطقه همدان

08138273777

خدمات مخابراتی به دفاتر خدمات ارتباطی سطح استان واگذارشده است علاوه برآنها هم استانیهااز سامانه غیرحضوری« 2000 ،*2020#2020،2010،20117،tci.ir» می توانند استفاده کنن

تاریخ انتشار : 1398/06/12

واگذاری اکثریت خدمات مخابراتی به دفاتر ارتباطی،پیشخوان دراستان

نظربه مراجعات مشترکین ومشتریان محترم مخابرات منطقه همدان به مراکز مخابراتی وساختمان ستادی ،به اطلاع عموم مردم شریف استان همدان میرساند،انجام کلیه خدمات مخابراتی که سابق بر این در دفاتر امور مشترکین انجام میشد،برای دسترسی بیشترو بهتر مشترکین ومشتریان به دفاتر خدمات ارتباطی واگذارشده است.
لذا مستدعیست ،جهت انجام هرگونه عملیات در حوزه مخابرات ودریافت خدمات به دفاتر مزبور مراجعه فرمایید.
علاوه بر تین هم استانیهای عزیز از سامانه غیرحضوری« 2000 ،*2020#2020،2010،20117،tci.ir»
می توانند استفاده کنن

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی