خوش قولی مخابرات وهمراه اول با مشترکین خوش حساب آن‌ها.

تاریخ انتشار : 1399/04/17

خوش قولی مخابرات وهمراه اول با مشترکین خوش حساب آن‌ها.
بنابر اعلام روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،قرعه کشی جوایزخوش حسابی همراه اول انجام و برندگان آن مشخص شدند.
آقایان: گودرز حیدری
بابک محمدی
سعید سلیمانی
برندگان خوش شانس وخوش حساب همراه اول مخابرات منطقه همدان هستند که هرکدام برنده 5میلیون تومان شدند.

بنابر اعلام، رنگین کمان، رئیس اداره امورمشترکین همراه اول#مخابرات منطقه همدان، افرادی که دارای خط دائمی همراه اول بوده و قبل از ششم هر ماه اقدام به پرداخت صورتحساب خودنمایند 2امتیازو افرادی که بعدازششم هرماه ودر موعد مقرر اقدام به پرداخت صورتحساب خود نمایند1امتیازبرای شرکت در این قرعه کشی طرح 555همراه اول دریافت نموده و ضمن شرکت در این قرعه کشی ازجوایز نفیس آن بهره مند خواهندشد.
در این طرح که بمدت 5ماه ادامه دارد جوایز زیر به مشترکین خوش حساب پرداخت میگردد
5جایزه پنج میلیون تومانی
50جایزه دویست هزار تومانی
500جایزه اینترنت پنج گیگ

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی