دستور العمل اجرائی و فرم های مربوطه

تاریخ انتشار : 1398/02/22

 دستور العمل اجرائی آئین نامه کدهای خدماتی

در اجرای آئین نامه واگذاری کدهای خدماتی :

1-متقاضی میبایست فرم تقاضای کد خدماتی عمومی را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز به شرکت مخابرات استان تحویل و شرکت مخابرات استان تقاضا را به واحد اجرائی ( اداره کل طرح و مهندسی مراکز سوئیچ شرکت مخابرات ایران ) ارسال مینماید .

2-چنانچه تقاضا برای استفاده از کد خدماتی استانی (××18) باشد شرکت مخابرات استان راساً مطابق آئین نامه اقدام می نماید .

3-واحد اجرائی پس از بررسی درخواست و تطبیق آن با مواد 3،5 و 6 آئین نامه ، تقاضا را به کمیته موضوع ماده 7 ارجاع می نماید .

4-در صورت موافقت کمیته با واگذاری کد خدماتی ، واحد اجرائی نسبت به انعقاد قرارداد و اخذ هزینه های متعلقه از طریق اداره کل درآمدها اقدام می نماید .

5-پس از عقد قرارداد واحد اجرائی نسخه ای از قرارداد منعقده را برای ایجاد امکانات مورد نیاز تا مرکز پاسخگوئی به استانهای ذیربط ارسال می نماید .

6-پس از اعلام آمادگی استانهای مربوط ، واحد اجرائی میبایستی با اعلام کد به اداره کل کنترل و هماهنگی ارتباطات راه دور نسبت به تعریف کد مزبور در شبکه های شهری استانهای یاد شده اقدام نماید .

 

فرم قرارداد واگذاری کد خدماتی  

ماده 1: این قرارداد بین آقای / خانم                       به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات ایران که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و آقای / خانم

به نمایندگی از                                        با شماره ثبت

به نشانی:

که از این پس مشترک نامیده میشود از طرف دیگر با رعایت موارد ذیل منعقد میگردد.

ماده 2: شرکت با کد خدماتی                   تماس گیرنده را بصورت یک طرفه به مرکز پاسخگوئی مشترک مطابق با نقاط اعلام شده در فرم درخواست ( حداکثر یک مرکز پاسخگوئی در هر شهر ) مرتبط می نماید .

ماده 3: مدت این قرارداد از تاریخ دایری (                     ) بمدت یکسال میباشد .

تبصره : چنانچه هر یک از طرفین قرارداد یکماه قبل از تاریخ انقضای قرارداد برای فسخ آن اقدام ننماید ، قرارداد با توجه به آخرین نرخهای مصوب شرکت برای مدت مندرج در ماده 3 تمدید میگردد و ترتیب مذکور برای یکسال دیگر نیز ملاک قرار خواهد گرفت

ماده 4 : هزینه واگذاری کد خدماتی مطابق با مفاد بند (4-2-1) آئین نامه میباشد که مشترک به موجب فیش شماره

مورخ                بانک                به مبلغ                           ریال به حساب شرکت مخابرات ایران واریز نموده است

تبصره : از مبالغ مورد اشاره در ماده 4 ، 95% بعنوان ودیعه و 5% بابت هزینه نصب و راه اندازی میباشد .

ماده 5: شرکت موظف است نسبت به تعریف کد خدماتی مشترک در شبکه مخابراتی و تأمین تجهیزات برای ارتباط و راهیابی تماس گیرندگان ، بر اساس استانداردهای مخابراتی و کیفیت مطلوب اقدام نماید .  

ماده 6: چنانچه مشترک هزینه های متعلقه را پس از ارسال دو دوره صورتحساب پرداخت ننماید شرکت مجاز خواهد بود همزمان به اخطار کتبی بصورت واقعی یا قانونی ، ارتباط موضوع این قرارداد و عنداللزوم سایر ارتباطات مشترک را بصورت موقت قطع نماید .

تبصره : وصل مجدد ارتباط منوط به پرداخت بدهی و هزینه وصل ، طبق تعرفه مصوب میباشد .

ماده 7 : چنانچه مشترک برابر ماده 6 پس از انقضاء مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید ضمن فسخ قرارداد ، ارتباط مورد استفاده بصورت دائم قطع وجهت وصول بدهی مشترک از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد شد .

ماده 8: با توجه به توسعه و تغییرات شبکه مخابراتی کشور در صورت لزوم ممکن است کد خدماتی اختصاص داده شده تغییر یابد در اینصورت مشترک حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

ماده 9: واگذاری کد خدماتی توسط مشترک به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تحت هر عنوانی ممنوع میباشد .

ماده 10: مشترک متعهد است از کد خدماتی به همان منظوری که در فرم تقاضا ذکر گردیده ، استفاده نماید .

ماده 11: چنانچه پس از دایری کد خدماتی و اندازه گیری ترافیکی ، ترافیک خطوط مورد نظر بیش از حد زیاد باشد شرکت موظف است نسبت به افزایش امکانات اقدام نماید .

ماده 12: چنانچه مشترک از ادامه استفاده از امکانات واگذاری اعلام انصراف نماید شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام انصراف و پس از تسویه حساب نسبت به قطع و جمع آوری امکانات اقدام نماید .

ماده 13: این قرارداد شامل 13 ماده و 3 تبصره در تاریخ                               بین طرفین منعقد و مبادله گردید .

 

شرکت مخابرات ایران                                                                 مشترک              

فرم تقاضای اشتراک کد خدماتی

1-مشخصات متقاضی

-نام شرکت / سازمان :

-شماره ثبت:

-نوع شرکت / سازمان :               دولتی                            غیر دولتی

-نشانی:

-شماره تلفن :

-شماره فاکس:

-شرح خدمات (خدماتی که از طریق این کد خدماتی ارائه خواهد شد):

2-محل جغرافیایی مراکز پاسخگوئی و تعداد خطوط مورد نیاز

 

ردیف

نام شهر

استان

نشانی دقیق مرکز پاسخگوئی

تعداد خطوط مورد نیاز

 

 

 

 

 

 

 

3-حداقل تقاضای کد خدماتی 5 استان میباشد

4-تکمیل و ارائه این تقاضا هیچگونه حقی را برای اینجانب ایجاد نخواهد کرد .

 

تاریخ                                                                امضاء متقاضی یا نماینده

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی