دفاتر خدمات روستایی (همدان)

تاریخ انتشار : 1398/07/02
شهرستان شهر  روستا آدرس دفتر تلفن دفتر
اسدآباد اسدآباد چنار سفلي چنار سفلي 8133535200
اسدآباد اسدآباد موسي آباد موسي آباد 8133173200
اسدآباد اسدآباد سیاهگله سیاهگله 8138240088
بهار بهار حسین آباد لتگاه حسین آباد لتگاه 8134553222
بهار بهار کوشک آباد کوشک آباد 8134472222
بهار بهار گنج تپه گنج تپه 8134252222
بهار بهار هارون آباد هارون آباد 8134652222
رزن رزن تخت تخت 8136922000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ آب مشكين آب مشكين 8135493200
کبودرآهنگ کبودرآهنگ آق كند آق كند 8135365000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ ازون دره ازون دره 8135348000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ ايده لو ايده لو 8135388333
ملایر ملایر اوچ تپه اوچ تپه 8132454000
ملایر ملایر خردمند خردمند 8132413200
ملایر ملایر علوي علوي 8132453200
ملایر ملایر كسب كسب 8132763200
نهاوند نهاوند ورآزانه ورآزانه 8133364222
همدان همدان آبشينه آبشينه 8134321222
همدان همدان ابرو ابرو 8134314200
همدان همدان ارزانفود ارزانفود 8134343222
فامنین فامنین اصله اصله 8136864000
همدان همدان امزاجرد امزاجرد 8134387333
همدان همدان انصار الامام انصار الامام 8134337333
قهاوند قهاوند بوبوک اباد بوبوک اباد 8138486222
فامنین فامنین جهان آباد جهان آباد 8136862000
همدان همدان چشين چشين 8133431200
قهاوند قهاوند دشته دشته 8138473333
همدان همدان دهپياز دهپياز 8134318333
قهاوند قهاوند دیزج دیزج 8138474000
فامنین فامنین زرقان زرقان 8136882000
همدان همدان سنگستان سنگستان 8134325200
قهاوند قهاوند عبدالرحیم عبدالرحیم 8133848333
فامنین فامنین فیض آباد فیض آباد 8136868200
قهاوند قهاوند قرخلر قرخلر 8138481333
فامنین فامنین قزل اباد قزل اباد 8136845000
فامنین فامنین قلعه جوق قلعه جوق 8136848000
همدان همدان موئيجين موئيجين 8134333333
فامنین فامنین نصيراباد نصيراباد 8136883000
قهاوند قهاوند يسرلو يسرلو 8138470222
همدان همدان يكن اباد يكن اباد 8134339433
همدان همدان سولان سولان 8134331333
همدان همدان مهدی آباد مهدی آباد 8134335652
همدان همدان علی آباد پشت شهر علی آباد پشت شهر 8132563563
فامنین فامنین تجرک تجرک 8136886222
فامنین فامنین طمه چی طمه چی 8138215925
قهاوند قهاوند قهاوند قهاوند 8138462222
کبودرآهنگ کبودرآهنگ بشيك تپه بشيك تپه 8135384000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ پايگاه هوايي نوژه پايگاه هوايي نوژه 8135552000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ خبرارخي خبرارخي 8135372000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ داق داق آباد داق داق آباد 8135340000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ روعان روعان 8135378200
کبودرآهنگ کبودرآهنگ سراب سراب 8135360000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ سردارآباد سردارآباد 8135428200
کبودرآهنگ کبودرآهنگ طاهرلو طاهرلو 8135322000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ عبدالمومن عبدالمومن 8135317000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ عليصدر عليصدر 8135444000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ قراتلو قراتلو 8135456000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ قراگل قراگل 8135592000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ قهوردسفلي قهوردسفلي 8135442000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ كیتو كیتو 8135544000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ مسجدين مسجدين 8135443000
کبودرآهنگ کبودرآهنگ جگنلو جگنلو 8138212012
نهاوند نهاوند گره چقا گره چقا
نهاوند نهاوند زرامین سفلی زرامین سفلی 8133472001
نهاوند نهاوند باباقاسم باباقاسم 8133463333
ملایر ملایر آبدر آبدر 8132692222
تویسرکان تویسرکان آرتیمان آرتیمان 8134933200
تویسرکان تویسرکان جیجانکوه جیجانکوه 8524383200
تویسرکان تویسرکان چاشخوره چاشخوره 8134868333
تویسرکان تویسرکان سیدشهاب سیدشهاب 8134363333
تویسرکان تویسرکان قلقل قلقل 8134482222
تویسرکان تویسرکان کهنوش کهنوش 8134533333
تویسرکان تویسرکان لامیان لامیان 8134773200-813 4773333
تویسرکان تویسرکان مبارک آباد مبارک آباد 8134777200
تویسرکان تویسرکان وردآورد وردآورد 8134463200
ملایر ملایر آورزمان آورزمان 8132583333
ملایر ملایر جوزان جوزان 8132353200
ملایر ملایر حاجی آباد حاجی آباد 8132441000
ملایر ملایر حسین آباد ناظم حسین آباد ناظم 8132473200
ملایر ملایر رضوانکده رضوانکده 8132346000
ملایر ملایر زنگنه علیا زنگنه علیا 8132362000
ملایر ملایر شوشاب شوشاب 8132448000
ملایر ملایر علی اباد دمق علی اباد دمق 8132743200
ملایر ملایر کمری کمری 8132158200
ملایر ملایر کهکدان کهکدان 8132357333
ملایر ملایر مانیزان مانیزان 8132432000
ملایر ملایر نمازگاه نمازگاه 8132663333
ملایر ملایر ننج ننج 8132758200
تویسرکان تویسرکان بابا پیر بابا پیر 8134373200
تویسرکان تویسرکان میانده میانده 8134833200
تویسرکان تویسرکان شان آباد شان آباد 8134862000
تویسرکان تویسرکان دارانی سفلی دارانی سفلی 8134582000
تویسرکان تویسرکان بابا کمال بابا کمال 8134823200
تویسرکان تویسرکان فرسفج فرسفج 8134737333
اسدآباد اسدآباد لك لك لك لك 8133546000
همدان همدان برفجین برفجین 8134334230
نهاوند نهاوند فاماسب فاماسب 8133562057
ملایر ملایر حرم آباد حرم آباد 8132293937
بهار بهار رباط زعفراني رباط زعفراني 81334562055
فامنین فامنین سناج سناج 81336843200
ملایر ملایر ازناو ازناو 8132270079
بهار بهار شهرک صنعتی بهاران شهرک صنعتی بهاران 81334586000
تویسرکان تویسرکان ولاشجرد ولاشجرد 8134783333
رزن رزن جامشلو جامشلو 81338251003
رزن رزن چایان چایان 81338253240
نهاوند نهاوند مرادآباد مرادآباد 8133622222
همدان همدان حسن آباد حسن آباد 8134285078
رزن رزن خمیگان خمیگان 81336466545
ملایر ملایر رحمان آباد رحمان آباد 81332623333
رزن رزن كرفس كرفس 81336332000
اسدآباد اسدآباد طویلان علیا طویلان علیا 8133123047
بهار بهار دینار آباد دینار آباد 8134597090
همدان همدان ميلاجرد ميلاجرد 8138277150

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی