دیدارمدیران و روسای ادارات ستادی و توابع مخابرات منطقه همدان با ریاست هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران .

تاریخ انتشار : 1398/09/10

دیدارمدیران و روسای ادارات ستادی و توابع مخابرات منطقه همدان با ریاست هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران .
مدیران و روسای ادارات مخابرات منطقه همدان طی دیداری با دکترصفری ،رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران،پیرامون مسائل مختلف بحث وتبادل نظرکردند.
درابتدای این دیدار،ابتدامهندس گرزین ضمن خیر مقدم به حضارشمه ای از فعالیتهای انجام یافته در یکسال گذشته مخابرات منطقه همدان ارائه کرد.
سپس دکتر صفری ضمن معرفی وبرشمردن سوابق مدیریتی خود دروزارت ارتباطات وشرکت مخابرات گفت:من باافتخارخودرامخابراتی میدانم وخدمت در این عرصه را یک موهبت الهی میدانم.
ایشان ضمن برشمردن فعالیتهای انجام شده در سالهای پس ازانقلاب،رشدو پیشرفت مملکت را چشمگیردانست و افزود اینکه بعضی ادعامیکننددرمملکت کاری صورت نگرفته بی انصافی محض است.
ایشان دربخش دیگری ازسخنان خودگفت:به خاطرداریم که زمانی برای تماس برون شهری بایدساعتهاتلاش میشد که یک صفرآزاد شوداما الان به برکت انقلاب پیشرفته ترین امکانات مخابراتی منطقه را داریم و انصافا باید شکر گذارباشیم.
وی افزوددرحال حاضر سیستمهایی استفاده میکنیم که هنوزدر دنیا مورد استفاده قرار نگرفته ودر بعضی زمینه ها ازفناوری استفاده می کنیم که از استاندارهای مخابراتی کشورهای پیشرفته نیز جلوتریم.
ایشان درگوشه ای دیگر از سخنان خود گفت:درزمانی که آمریکایی ها فیبرنوری را ابداع کردندودنیا بعنوان یک معجزه ازآن یادمیکرد،اولین کشوری که با فاصله خیلی کم باتلاش نیروهای بومی به ان دست یافت مابودیم.
ایشان حرکت روبه جلوی شرکت مخابرات را،حرکت در لبه تکنولوژی خواندو گفت:درحال حاضر پیشرفته ایم اما باید بیشتر تلاش کردکه دربرابر هزینه ای سرسام آور،درآمد شرکت رابالا ببریم تا بتوانیم راهمان را ادامه دهیم.
ایشان وظیفه نیروهای فعلی راسنگین ،تعیین کننده ومهم خواند.
ایشان با اشاره به اوامر مفام معظم رهبری که باید به سوی خودکفایی حرکت کردگفت:به تاسی از بیانات رهبری معظم انقلاب تلاش کرده ایم که تابالاترین حد خودکفایی برسیم ،لذابا زحمات شبانه روزی هم اکنون بیش از 90درصدلوازم وابزار مورد نیازمان را درداخل تولید میکنیم که امیدواریم با کوشش بیشتر به صددرصد برسد.
ایشان سیاست مخابرات را حمایت از تولیدکننده داخلی تجهیزات،جلب رضایت مشتری،ارتقاء خدمات وتلاش درراه تبدیل مخابرات به یکی از برندهای بزرگ دنیا درعرصه ارتباطات بیان کرد.
همچنین ایشان مدیریت مهندس گرزین را تاثیر گذار دانست وگفت:از زمان حضور ایشان وضعیت مخابرات منطقه همدان شرایط بهتری را حائز شده است اما با شناختی که از ایشان وهمچنین توان بالقوه نیروهای استان دارم انتظار داریم که پیشرفت وارتقای بیشتری از مخابرات منطقه همدان ببینم.
درادامه تعدادی از مدیران وکارکنان بااشاره مسایل مشکلات والبته فرصتهای موجود به ارائه نظریات خود پرداختند.
روابط عمومی مخابرت منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی