مخابرات منطقه همدان

08138273777

راه اندازی و تقویت BTS پر قدرت در محوطه بیمارستان آیت الله علیمرادیان شهرستان نهاوند

تاریخ انتشار : 1398/05/22
جنوب وجنوب غربی نهاوند بدون نقطه کور.
بنابر گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،با راه اندازی وتقویت BTSپر قدرت در محوطه بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند،بسیاری از نقاط کور تحت پوشش امواج همراه اول قرار گرفت.
استفاده از تجهیزات مناسب وجانمایی اصولی در نصب این دکل ،موجب آنتن دهی بهینه در مناطف جنوبی و جنوب غربی نهاوند شد.
با نصب این دکل مشکل همیشگی مردم نهاوند بخاطر نبود آنتن دهی مناسب در داخل بیمارستان حل شدوتا آخرین نطقه جنوب استان یعنی گردنه گاماسیاب هیچگونه نقطه کور وبدون آنتنی باقی نمانده است.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی