مخابرات منطقه همدان

08138273777

رفت آمد تعطیل …کارو فعالیت پابرجا.سرکشی مدیر مخابرات منطقه همدان به شهرستان اسد آباد

تاریخ انتشار : 1398/12/27

رفت آمد تعطیل …کارو فعالیت پابرجا.سرکشی مدیر مخابرات منطقه همدان به شهرستان اسد آباد

راهبرد شرکت مخابرات ایران ومخابرات منطقه همدان،همیشه براین بوده است که زیرساختهای خودرا چه درحوزه سخت افزاروچه نرم افزاری تاجایی که ممکن است به روزکند.
این بروزآوری ها درراستای نگاه غایی مخابرات است که خدمات خودرا در محل کاریا منزل مشترکان ارایه دهد ومراجعه حضوری را تاجایی که ممکن است کاهش داده وحذف کند.
مدیر مخابرات منطقه همدان نیز با توجه به این هدف غایی والبته شرایط ویژه ای که هم اکنون بخاطر شیوع ویروس کرونابه وجود آمده است به همراه کلیه همکاران سخت درتکاپو هستند که تمامی نواقص وفرارو حذف و زمینه ارائه هرچه بیشتر خدمات فراهم شود تاضمن کاهش ترددومراجعات حضوری مشتریان،درآینده نیزهیچگونه مانعی برای سرویس دهی وجود نداشته باشد.
لذا باسرکشی به اقصی نقاط استان پیگیراین امرمهم بوده و درآخرین اقدام خودباحضور در شهرستان اسدآبادمشکلات دیتاراپیگیری و از چندمرکزمانندروستاهای یوسف آبادوبادخوره بازدید کرده وبرای رفع نواقص موجود دستوراتی صادر کردند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی