روزپرکار مدیرمخابرات درهوای برفی همدان.

تاریخ انتشار : 1398/11/21

روزپرکار مدیرمخابرات درهوای برفی همدان.
مهندس محمدعلی گرزین،مدیر مخابرات منطقه همدان،سوای از سوابق مدیریتی،سابقه کارهای فنی هم داردوایشان بیش از اینکه مدیرستادی باشد،یک مدیر فنی ،عملیاتی و به اصطلاح آچار به دست می باشد.
درهوای برفی 21بهمن ماه همدان ،ایشان جهت بررسی امکانات شبکه کابل و هوایی ورفع نواقص شخصا در کوچه ها ومعابر همدان حضور یافته و به بررسی امکانات ویافتن ایرادات احتمالی پرداخت.
ایشان تاکید کردکه نقایص واشکالات تا شناسایی و پیدا نشوند قابل رفع نیستند.
ایشان ضمن بررسی وبازدید،جهت رفع نواقص و تسهیل در امر خدمت رسانی،دستوراتی نیز صادر کرد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی