مخابرات منطقه همدان

08138273777

سامانه گویای 2010مرجع TIKETINGبرای دارندگان دیتای تجاری.در استان

تاریخ انتشار : 1398/10/24

سامانه گویای 2010مرجع TIKETINGبرای دارندگان دیتای تجاری.در استان

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان باتمهیدات اندیشیده شده در مخابرات منطقه همدان ونظربه اهمیت رسیدگی به مشکلات مشترکین ومشتریان ارجمند،سامانه2010به دارندگان دیتای تجاری اختصاص داده شد.ه وشرکتها،سازمانها،نهادهاو موسساتی که ازاینترنت با حجم بالا بصورت اینترانت و بصورت تجاری استفاده میکنند، درصورت بروزهرگونه مشکل می توانند با 2010تماس برقرارنموده وپیگیرحل آن باشند.
این سامانه بصورت24ساعته پاسخگوی مشتریان می باشد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی