سایت های غیرمخابراتی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

 

وزارت کشور

WWW.MOI.GOV.IR

استانداری استان همدان

WWW.OSTAN-HM.IR/FA

درگاه ملی مجوزهای کشور

WWW.G4B.IR

سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی )

WWW.MONIRAN.COM

سازمان حفاظت از محیط زیست ( مدیریت سبز)

WWW.GREENGOVERNMENT.ORG

دبیرخانه ICT ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران )

WWW.IRANICT.ORG

سایت مرجع دانشنامه های ایران

WWW.IRACDOC.AC.IR

وزارت أموزش و پرورش (مدیریت ICT )

WWW.ICT-EDU.IR

اداره کل أوزش فنی وحرفه ای  استان همدان

WWW.HAMEDANTVTO.COM

دانشگاه بوعلی سینا

WWW.BASU.AC.IR

نمایشگاه بین المللی استان همدان

WWW.HAMEDANFAIR.COM

سازمان حمل و نقل و پایامه های استان

WWW.HAMEDAN.TTO_IR.ORG

اداره کل هوا شناسی استان همدان

WWW.IRIMENT.NET

مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی

WWW.DARMANGARAN.COM

سازمان تبلیغات اسلامی

WWW.TEBYAN.NET

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان

WWW.HAM_NEFA.GOV.IR

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

WWW.HAMEDAN.AGRI-JAHAD.IR

سازمان بهزیستس استان همدان

WWW.BEHZISTY_HAMEDAN.ORG

سازمان بازرگانی استان همدان

WWW.HAMEDANCOMMERCE.IR

سازمان حفاظت از محیط زیست استان همدان

WWW.HAMEDAN_DOE.ORG

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

WWW.TAUH.AC.IR

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

WWW.UMSHA.AC.IR

شرکت ملی گاز ایران (استان همدان )

WWW.GAS-HM.IR

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

WWW.ISIRI.ORG

اداره کل میراث فرهنگی استان همدان

WWW.HAMEDANMIRAS.IR

اداره کل تعاون استان همدان

WWW.HAMEDAN-ICM.IR

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان

WWW.BURANL IBE.NET

مدیریت ایرانگردی و جهانگردی استان

WWW.HAMEDANTOURISM.NET

اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)

WWW.EMDAD.IR

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

WWW.ERSHAD-HM.IR

معاونت آموزش قوه قضائیه

WWW.LAW-TRAINING.ORG

شرکت سهامی بیمه ایران

WWW.IRANINSURANCE.COM

جمعیت هلال احمر استان همدان

WWW.IRRCS.ORG

شرکت آ ب و فاضلاب استان همدان

WWW.HWW.IR

شرکت ملی پالایش نفت ایران

WWW.NIOC.ORG

دیوان محاسبات کشور

WWW.DMK.IR

سازمان مسکن و شهر سازی استان همدان

WWW.MHUD.GOV.IR

سازمان حج و زیارت کشور

WWW.IRAN-HADJ.ORG

سازمان آموزش و پرورش (استان همدان )

WWW.HAMEDAN.SCH.IR

بانک صادرات ایران ( استان همدان )

WWW.SADERATBANK.COM

بانک کشاورزی ( استان همدان )

WWW.AGRI_BANK.COM

بانک رفاه کارگران ( استان همدان )

WWW.BANK-REFAH.COM

خبر گزاری ایسنا

WWW.ISNA.IR

خبر گزاری همدان نیوز

WWW.HAMEDANNEWS.COM

پخش فراوردهای نفتی منطقه همدان

http://hamedan.niopdc.ir/homepage.aspx?site=hamedan.niopdc&tabid=6759&lang=fa-IR

خبرگزاری همدان پرس

www.hamedanpress.com

پورتال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

www.mpo-hm.ir

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی