مخابرات منطقه همدان

08138273777

شهرستان اسدآباد

تاریخ انتشار : 1398/02/22
 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان اسدآباد

عملکرد 88

وضعیت 88

وضعیت 87

وضعیت 86

وضعیت 85

وضعیت 84

وضعیت 83

واحد

عنوان شاخص

0

39748

39748

34326

32226

26496

25008

شماره

تلفن های منصوبه شهرستان اسدآباد

1

-588

30594

31182

30515

28316   

21410

16495

شماره

تلفنهای مشغول بکار شهرستان اسدآباد

2

0

21000

21000

16000

16000

16000

15000

شماره

تلفنهای منصوبه شهر اسدآباد

3

68

16061

15993

15480

14562

13075

11073

شماره

تلفنهای مشغول بکارشهر اسدآباد

4

-0.55

28.86

29.41

28.60   

22.45

17

13.48

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهرستان اسدآباد نسبت به تلفن های مشغول بکار

5

0.05

29.72

29.67

29.06

24.42

22

17.47

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهر اسدآباد نسبت به تلفن های مشغول بکار

6

0

39

39

40

31

21

12

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهرستان اسدآباد

7

0

462

462

458

458

434

312

کانال

تعداد کانالهای بین شهری مشغول بکار

8

0

20025

20025

15494

9525

3982

2671

شماره

تعداد تلفن همراه

9

0.00

18.90

18.90

14.52

7.61

3.2

2.1

درصد

ضریب نفوذ تلفن همراه

10

0

1

1

3

3

2

2

مشترک

تعداد ISP

11

0

47

47

36

23

22

8

شماره

تعداد مشترکین دیتا

12

0

99

99

89

65

33

22

روستا

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی 

13

0

26

26

24

10

5

0

روستا

ICT روستایی

14

0

128

128

128

2

2

2

پورت

پورتهای منصوبه دیتا

15

0

274

274

127

98

63

82

دستگاه

تعداد تلفنهای همگانی شهری وبین شهری

16

0

2

2

2

2

1

1

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهری

17

0

2

2

0

0

0

0

شرکت

شرکت های PAP

18

0

14

14

11

 

 

 

مرکز

تعداد سایتهای WLL

19

0

17

17

17

10

8

2

سایت

تعداد BTS

20

0

5

5

2

1

1

1

دفتر

دفاتر خدمات ارتباطی

21

0

259

259

253

224  

176.5

86.5

کیلومتر

اجرای فیبر نوری

22

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی