مخابرات منطقه همدان

08138273777

شهرستان بهار

تاریخ انتشار : 1398/02/22
 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان بهار

عملکرد 88

وضعیت 88

وضعیت 87

وضعیت 86

وضعیت 85

وضعیت 84

وضعیت 83

واحد

عنوان شاخص

0

47356

47356

44330

38376

33882

27672

شماره

تلفن های منصوبه شهرستان بهار

1

103

35298

35401

34770

32357   

28287

22025

شماره

تلفنهای مشغول بکار شهرستان بهار

2

0

12990

12990

12990

10800

10000

10000

شماره

تلفنهای منصوبه شهر بهار

3

15

10100

10085

9832

9726

8799

7094

شماره

تلفنهای مشغول بکارشهر بهار

4

-0.08

29.06

29.14

28.73

22.77

20.00

15.89

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهرستان بهار نسبت به تلفن های مشغول بکار

5

-0.03

35.31

35.34

33.25

33.55

31.00

23.81

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهر بهار نسبت به تلفن های مشغول بکار

6

0

44

44

41

34

31

18

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهرستان بهار

7

0

982

982

881

866

654

545

کانال

تعداد کانالهای بین شهری مشغول بکار

8

0

36908

36908

28622

8557

3587

2545

شماره

تعداد تلفن همراه

9

0.00

30.40

30.40

23.72

6.05

2.55

1.8

درصد

ضریب نفوذ تلفن همراه

10

0

3

3

3

3

3

3

مشترک

تعداد ISP

11

0

74

74

53

27

18

11

شماره

تعداد مشترکین دیتا

12

0

70

70

62

55

49

29

روستا

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی 

13

0

39

39

34

9

6

0

روستا

ICT روستایی

14

0

144

144

136

57

64

16

پورت

پورتهای منصوبه دیتا

15

0

280

280

161

147

122

105

دستگاه

تعداد تلفنهای همگانی شهری وبین شهری

16

0

3

3

3

3

2

1

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهری

17

0

1

1

0

0

0

0

شرکت

شرکت های PAP

18

0

9

9

9

 1

 

 

مرکز

تعداد سایتهای WLL

19

0

17

17

16

11

9

5

سایت

تعداد BTS

20

0

6

6

4

2

2

0

دفتر

دفاتر خدمات ارتباطی

21

0

268

268

264

209

153

76

کیلومتر

اجرای فیبر نوری

22

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی