مخابرات منطقه همدان

08138273777

شهرستان تویسرکان

تاریخ انتشار : 1398/02/22
 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان تویسرکان

عملکرد 88

وضعیت 88

وضعیت 87

وضعیت 86

وضعیت 85

وضعیت 84

وضعیت 83

واحد

عنوان شاخص

ردیف

0

40435

40435

39379

38725

29530

25223

شماره

تلفن های منصوبه شهرستان تویسرکان

1

93

35584

35491

35161   

33110

27427

21823

شماره

تلفنهای مشغول بکار شهرستان تویسرکان

2

0

19139

19139

19139

19139

15000

14103

شماره

تلفنهای منصوبه شهر تویسرکان

3

85

18369

18284

17748

16637

14972

12901

شماره

تلفنهای مشغول بکارشهر تویسرکان

4

0.09

32.24

32.15

32.43

27.65

23

18.31

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهرستان تویسرکان نسبت به تلفن های مشغول بکار

5

0.09

40.70

40.61

40.68

32.76

30

26.86

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهر تویسرکان نسبت به تلفن های مشغول بکار

6

0

43

43

40

38

33

23

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهرستان تویسرکان

7

0

525

525

550

535

499

369

کانال

تعداد کانالهای بین شهری مشغول بکار

8

0

22015

22015

17048

9237

2925

1686

شماره

تعداد تلفن همراه

9

0.00

19.90

19.90

15.87

7.72

2.44

1.41

درصد

ضریب نفوذ تلفن همراه

10

0

4

4

5

5

4

3

مشترک

تعداد ISP

11

0

66

66

45

28

22

13

شماره

تعداد مشترکین دیتا

12

0

108

108

98

91

69

40

روستا

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی 

13

0

32

32

27

15

3

0

روستا

ICT روستایی

14

0

160

160

160

72

72

16

پورت

پورتهای منصوبه دیتا

15

0

295

295

208

176

138

137

دستگاه

تعداد تلفنهای همگانی شهری وبین شهری

16

0

3

3

3

3

2

1

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهری

17

0

2

2

1

1

0

0

شرکت

شرکت های PAP

18

0

11

11

10

 

 

مرکز

تعداد سایتهای WLL

19

0

24

24

22

14

12

5

سایت

تعداد BTS

20

0

7

7

1

0

0

0

دفتر

دفاتر خدمات ارتباطی

21

0

193

193

192

153

105

13

کیلومتر

اجرای فیبر نوری

22

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی