مخابرات منطقه همدان

08138273777

شهرستان رزن

تاریخ انتشار : 1398/02/22
 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان رزن

عملکرد 88

وضعیت 88

وضعیت 87

وضعیت 86

وضعیت 85

وضعیت 84

واحد

عنوان شاخص

0

39488

39488

38779

36800

31568

شماره

تلفن های منصوبه شهرستان رزن

1

116

32791

32907

32677

30212

24574

شماره

تلفنهای مشغول بکار شهرستان رزن

2

0

5303

5303

5000

5000

5000

شماره

تلفنهای منصوبه شهر رزن

3

6

4866

4860

4720

4392

3904

شماره

تلفنهای مشغول بکارشهر رزن

4

0.06

29.65

29.71

29.02

24.05

20

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهرستان رزن نسبت به تلفن های مشغول بکار

5

-0.04

37.78

37.82

37.00

27.63

26

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهر رزن نسبت به تلفن های مشغول بکار

6

-1

64

65

61

53  

46

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهرستان رزن

7

0

941

941

980

980

582

کانال

تعداد کانالهای بین شهری مشغول بکار

8

0

15384

15384

13213

6170

1935

شماره

تعداد تلفن همراه

9

0.00

13.90

13.90

11.85

4.91

1.54

درصد

ضریب نفوذ تلفن همراه

10

0

5

5

3

2

1

مشترک

تعداد ISP

11

0

53

53

42

20

12

شماره

تعداد مشترکین دیتا

12

0

126

126

112

95

73

روستا

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی 

13

0

57

57

41

19

5

روستا

ICT روستایی

14

0

108

108

108

28

28

پورت

پورتهای منصوبه دیتا

15

0

366

366

127

81

54

دستگاه

تعداد تلفنهای همگانی شهری وبین شهری

16

0

3

3

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهری

17

0

1

1

0

0

0

شرکت

شرکت های PAP

18

0

15

15

10

 

 

مرکز

تعداد سایتهای WLL

19

0

17

17

15

11

9

سایت

تعداد BTS

20

0

5

5

3

2

1

دفتر

دفاتر خدمات ارتباطی

21

0

296

296

294

233

146

کیلومتر

اجرای فیبر نوری

22

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی