مخابرات منطقه همدان

08138273777

شهرستان ملایر

تاریخ انتشار : 1398/02/22
 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان ملایر    

عملکرد 88

وضعیت 88

وضعیت 87

وضعیت 86

وضعیت 85

وضعیت 84

وضعیت 83

واحد

عنوان شاخص

ردیف

0

105416

105416

98500

86957

76080

64272

شماره

تلفن های منصوبه شهرستان ملایر

1

238

88702

88464

85426

78708

68388

56084

شماره

تلفنهای مشغول بکار شهرستان ملایر

2

0

67094

67094

61200

53483

47816

43000

شماره

تلفنهای منصوبه شهر ملایر

3

668

57454

56786

54256

51579

46750

40780

شماره

تلفنهای مشغول بکارشهرملایر

4

0.04

30.29

30.25

29.45

22.94

20

16.87

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهرستان ملایر نسبت به تلفن های مشغول بکار

5

0.22

35.21

34.99

33.90

29.17

27

21.66

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهر ملایر نسبت به تلفن های مشغول بکار

6

0

93

93

87

68

53

33

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهرستان ملایر

7

0

1574پ

1574

1918

1903

1381

1330

کانال

تعداد کانالهای بین شهری مشغول بکار

8

1899

63181

61282

51713

33384

12145

7000

شماره

تعداد تلفن همراه

9

0.58

21.58

21.00

17.8

6.79

3.59

2.1

درصد

ضریب نفوذ تلفن همراه

10

0

12

12

8

8

7

7

مشترک

تعداد ISP

11

7

131

124

85

54

41

27

شماره

تعداد مشترکین دیتا

12

0

208

208

187

149

89

59

روستا

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی 

13

0

59

59

45

22

8

0

روستا

ICT روستایی

14

-4

376

380

332

189

189

40

پورت

پورتهای منصوبه دیتا

15

0

846

846

601

548

560

301

دستگاه

تعداد تلفنهای همگانی شهری وبین شهری

16

0

36

36

30

13

 

 

مرکز

تعداد سایتهای WLL

17

0

6

6

7

5

4

3

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهری

18

0

58

58

45

33

25

10

سایت

تعداد BTS

19

0

4

4

0

0

0

0

شرکتهای PAP

شرکتهای PAP

20

0

9

9

5

4

3

1

دفتر

دفاتر خدمات ارتباطی

21

0

602

602

596

506

375

274

کیلومتر

اجرای فیبر نوری

22

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی