مخابرات منطقه همدان

08138273777

شهرستان کبودرآهنگ

تاریخ انتشار : 1398/02/22
 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان کبودرآهنگ

عملکرد 88

وضعیت 88

وضعیت 87

وضعیت 86

وضعیت 85

وضعیت 84

وضعیت 83

واحد

عنوان شاخص

130

46438

46308

44416

32046

32046

23924

شماره

تلفن های منصوبه شهرستان کبودرآهنگ

1

-9

35430

35439

34704

31271

26001

19855

شماره

تلفنهای مشغول بکار شهرستان کبودرآهنگ

2

0

11504

11504

10000

10000

7000

6000

شماره

تلفنهای منصوبه شهر کبودرآهنگ

3

14

7488

7474

7346

6958

6301

5482

شماره

تلفنهای مشغول بکارشهر کبودرآهنگ

4

0.03

25.47

25.44

24.35

18.90

16.00

12.20

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهرستان کبودرآهنگ نسبت به تلفن های مشغول بکار

5

-0.03

35.13

35.16

35.27

28.23

26.00

22.76

درصد

ضریب نفوذ تلفنی شهر کبودرآهنگ نسبت به تلفن های مشغول بکار

6

1

89

88

78

63

53

30

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهرستان کبودرآهنگ

7

0

556

556

840

779

695

467

کانال

تعداد کانالهای بین شهری مشغول بکار

8

0

19479

19479

17892

6856

2546

1677

شماره

تعداد تلفن همراه

9

0.00

14.00

14.00

12.68

4.15

2.55

1.8

درصد

ضریب نفوذ تلفن همراه

10

0

4

4

3

3

3

3

مشترک

تعداد ISP

11

0

60

60

45

21

18

11

شماره

تعداد مشترکین دیتا

12

0

128

128

107

96

49

29

روستا

تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی 

13

0

59

59

49

12

6

0

روستا

ICT روستایی

14

0

128

128

128

24

64

16

پورت

پورتهای منصوبه دیتا

15

0

238

238

153

125

122

105

دستگاه

تعداد تلفنهای همگانی شهری وبین شهری

16

0

3

3

3

مرکز

تعداد مراکز تلفن شهری

17

0

1

1

0

0

0

0

شرکت

شرکت های PAP

18

0

30

30

22

 7

 

 

مرکز

تعداد سایتهای WLL

19

0

22

22

22

14

12

5

سایت

تعداد BTS

20

0

4

4

2

1

1

0

دفتر

دفاتر خدمات ارتباطی

21

0

545

545

515

435.5

152.5

96.5

کیلومتر

اجرای فیبر نوری

22

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی