عملکرد مدیران و روسای ادارات ستادی و شهرستانهای ،زیرذره بین مدیریت مخابرات منطقه همدان

تاریخ انتشار : 1398/10/25

عملکرد مدیران و روسای ادارات ستادی و شهرستانهای ،زیرذره بین مدیریت مخابرات منطقه همدان

درجلسه ای با حضورمدیریت مخابرات منطقه همدان ومدیران مخابرات شهرستانهای تابعه استان همدان،نقاط ضعف،قوت،فرصتها،تهدیدهاوراههای غلبه برمشکلات بررسی وپایش شد.
دراین جلسه مهندس گرزین ضمن ارج نهادن به زحمات همکاران تاکیدکرد که بایداز همه ظرفیتهااستفاده کنیم وزمان سوزی نکنیم.
ایشان گفت:منکرزحمات نیروهای مخابرات نمیشوم واز تک تک آنان تشکرمیکنم اما فعالیت باید طوری باشد که احتیاج به دوباره کاری ورفع ایرادنباشد.
ایشان مدیریت درست و اصولی منابع انسانی وگماردن افراد شایسته در کارهای مهم را گامی بلنددرراه تحقق اهداف مخابرات منطقه دانست وتاکید کرد:ازانجام کارهای بزرگ نهراسیدوعزم واراده قوی داشته باشید.
بزرگ فکرکنید،بزرگ برنامه ریزی کنید و به اهداف بزرگ فکرکنید.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی