مخابرات منطقه همدان

08138273777

فیبر نوری گردنه آبدر «فیبر بین شهرهای ملایر به نهاوند» ایمن شد

تاریخ انتشار : 1398/06/13

فیبر نوری گردنه آبدر «فیبر بین شهرهای ملایر به نهاوند» ایمن شد.

بنابر گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان،نظربه اهمیت خط فیبر نوری که ارتباط بین شهرهای نهاوندبا ملایررا برقرار میکندواهمیت درحفظ و نگهداری این خط ، باتوجه به اجرای پروژه راهسازی در منطقه وخطر آسیب دیدگی وقطع ارتباط،با تمهیدات وتصمیمات معاونت شبکه مخابرات منطقه همدان کار ایمن سازی وجابجایی فیبر مذکور با تلاش همکاران شبکه کابل وهوایی با موفقیت انجام واز بروزخسارت وقطع ارتباط جلوگیری بعمل آمد.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی