مخابرات منطقه همدان،درجایگاه دوم حمایت ازحقوق مصرف کنندگان.

تاریخ انتشار : 1398/08/11

مخابرات منطقه همدان،درجایگاه دوم حمایت ازحقوق مصرف کنندگان.
طی ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط شورای ارزیابی استان همدان ،دراجرای ماده6قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان،مصوب مجلس شورای اسلامی،مخابرات منطقه همدان حائزامتیاز77گردیده ودر پله دوم این ارزیابی درسال97 قرار گرفت.
این موفقیت درسایه مدیریت هدفمندوتلاشهای شبانه روزی همکاران محترم سرتاسر استان به دست آمده است که ضمن تبریک به مجموعه مخابرات منطقه همدان،آرزومند توفیقات روزافزون وکسب موفقیتهای بیشر برای این مجموعه هستیم.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی