مخابرات منطقه همدان، رکورد جابجایی و برگردان راشکست.

تاریخ انتشار : 1399/04/23

مخابرات منطقه همدان، رکورد جابجایی و برگردان راشکست.

ب گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان  عملیات کابل کشی حصارشهیدمطهری شهرک ولیعصر در اثرعریض شدن خیابان درحداقل زمان انجام شد .
شاید برای شهروندان عادی امری طبیعی باشد اما اهل فن می دانند که جابجایی یک کافو، ترمینه کردن و از همه مهمتر کابل کشی و برگردان آن چه کار پرزحمت و زمان بری است، اما در یک عمل بی سابقه پرسنل شبکه کابل و هوایی #مخابرات منطقه همدان توانستند در طول مدت فقط 8ساعت،کافو06Bدرمنطقه حصارشهیدمطهری، زیرمجموعه مرکز تلفن شهرک ولیعصر همدان را که به علت تعریض خیابان نیاز به جابجایی داشت را، جابجا، کابل کشی، ترمینه و برگردان وارتباط مشترکین را برقرار کنند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی