مخابرات منطقه همدان

08138273777

مخابرات منطقه همدان مهیای راه اندازی Wi_Fi

تاریخ انتشار : 1398/10/24

مخابرات منطقه همدان مهیای راه اندازی Wi_Fi

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان اولین استانی که به تکمیل زیرساختهای سخت افزاری وایرلس پرداخته است استان همدان بوده.
درادامه تلاشها برا ارایه خدمات وایرلس به شهروندان محترم که انقلابی در استفاده از اینترنت ایجاد خواهدکرد،شرکت مخابرات ایران اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی توسط مرکزآموزش نموده است.
این کلاسها که بصورت ویدئوکنفرانس وبرای تمامی کشوردایرشده است ،شامل دوبخش درحوزه سخت افزاری و نرم افزاری بوده وهمکاران با مفاهیم وایرلس،کاربردهای آن ،چگونگی واگذاری،استفاده ومدیریت آن آشنا خواهندشد.
گفتنیست درحال حاضر 9نقطه از شهر همدان مجهز به آنتنهای وایرلس بوده وبزودی وباتکمیل ملزومات سخت افزاری،نرم افزاری و نیروی انسانی قابل استفاده خواهدبود.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی