مدیریت پاسخگو، خواست مردم، چارچوب توسعه.

تاریخ انتشار : 1399/05/07

مدیریت پاسخگو، خواست مردم، چارچوب توسعه.
یکی از آیتم هایی که می تواند در بررسی عملکرد یک مدیر، در نظرگرفته شده و درسنجش میزان موفقیت او موثرباشد، بحث توجه به مخاطب و میزان پاسخگویی به آنان است.
از ویژگی های یک مدیر خوب، توجه به تمایلات و خواست گروه مخاطبین و ارتباط خوب با اصحاب رسانه ومطبوعات است.
مدیریت#مخابرات منطقه همدان درطول مدتی که سکاندار این مجموعه بوده است، سعی زیادی بر داشتن یک روابط خوب با رسانه های جمعی و شنیدن انتقادات و پیشنهادات شهروندان داشته است.
وی در روزششم مرداد ر ارتباطی مستقیم با بخش خبری 19:30شبکه استانی همدان، شنوای سوالات مردم وبه صورت ویژه درحوزه اینترنت شهرک مدرس همدان بود و درطول ارتباط، به سوالات آنان پاسخ داد.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی