معرفی روابط عمومی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

 معرفی اجمالی روابط عمومی 

 روابط عمومی به عنوان واحدی که بیشترین ارتباط درون و برون سازمانی را بعهده دارد ، توجه و اهمیت ویژه ای طلب می کند . از یک سو ارتباط برون سازمانی روابط عمومی با سطوح مختلفی از مسئولین و مردم در امر برنامه ریزی و هماهنگی با مسئولین مرتبط و پاسخگویی به مردم برقرار می شود، از سوی دیگر ارتباط درون سازمانی آن به عنوان حلقه اتصال مدیران با کارکنان عمل می کند.
برای افزایش مقبولیت و اطمینان جامعه به سازمان اقدامات برنامه ریزی شده ای لازم است تا رسیدن به اهداف سازمان میسر شود.

این اقدامات در تمام جوامع از کلیات واحدی تبعیت می کند که شامل موارد ذیل است.

1-اطلاع رسانی ( information) که ضرورت اجتناب ناپذیر هر سازمان فعال اجتماعی است و با قصور در این امر هرگز نمی توان توفیق آن سازمان را عینیت بخشید . این اقدام در درون و بیرون سازمان صورت می گیرد.

2-اقناع و مطمئن ساختن (Persuation) : اقداماتی که در این راستا برنامه ریزی می شوند مخاطبان موافق را حفظ و اندیشه های منفعل و مخالف را به نفع سازمان جلب می کند.

3-مشارکت جویی (Participation) اینگونه اقدامات زمینه های مناسب برای مشارکت همه عناصر در رسیدن به اهداف سازمانی و احساس تعلق در کارکنان و مشتریان به منظور جلب حمایت آنان ایجاد می کند.

4-همگرایی (integration) اقداماتی است که تمایل مدیران و کارکنان را برای اتحاد و همگرایی با جامعه برای نیل به اهداف سازمان و جامعه به وجود می آورد.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی