معرفی مدیران ارشد

تاریخ انتشار : 1398/02/21

ردیف

نام

نام خانوادگی

اداره محل خدمت

پست سازمانی

1

محمدرضا

گرزین 

حوزه مدیریت

مدیر منطقه

2

پیمان

جعفری ملایری

حوزه مدیریت

معاونت نگهداری وبهره برداری 

3

خیرالله

شکری

حوزه توسعه

معاونت  توسعه ومهندسی

4

عباس

مسعودی

حوزه مدیریت

مدیردفتر مدیر منطقه   

5

علی 

مهدوی خو

حوزه مالی

مدیر مالی و اقتصادی

6

فریدون حسن پور حوزه مدیریت

روابط عمومی

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی