نهاوند قدمتی به بلندای تاریخ دارد…مخابرات نهاوندباید درشان تاریخ نهاوندباشد

تاریخ انتشار : 1398/09/21

نهاوند قدمتی به بلندای تاریخ دارد…مخابرات نهاوندباید درشان تاریخ نهاوندباشد.

مهندس محمدعلی گرزین،مدیریت مخابرات منطقه همدان درسفری کاری به شهرستان نهاوند ،باحضور درمخابرات این شهر،ضمن بازدید از قسمتهای مختلف و تشکر از سعی وتلاش همگی همکاران،با اشاره به قدمت وتاریخ کهن این شهرگفت:شان مردم نهاوند وتاریخ بلند این شهر ،خواستار تلاش وبرنامه ریزی بیشتردرجهت ارتقای خدمات ارائه شده ازسوی مخابرات شد.
ایشان درقسمتی از سخنان خود گفتند:باید با مطالعه دقیق موانع رشدو توسعه را بصورت ریشه ای شناسایی و با برنامه ریزی خوب ضمن رفع موانع ،جایگاه مخابرات دراین شهر را ارتقاء داد.
ایشان در قسمتی دیگر از صحبتهای خود افزودند:اینکه ما فقط و فقط از عملکرد گذشته ایراد گرفته و تمام تقصیرهارا به گردن آنها بیاندازیم صحیح نیست.
باید ضمن تلاش وکشش بیشتر دقت کنیم که موانع توسعه را برداشته و اشتباهات قبل را تکرار نکنیم.
ایشان ضمن اشاره به ظرفیتهای بالای نهاوند در امر توسعه به نیاز امروز مردم درباره اینترنت اشاره کرده گفتند:باید تلاش کنیم که باایجاد زیر ساختهای مناسب و استاندارد توانایی ارائه آخرین دستاوردهای موجود در مخابرات به مردم را داشته باشیم.
همچنین از مدیرو کارکنان مخابرات نهاوند میخواهم ضمن اصلاح ساختار شبکه کابل و هوایی ،نسبت به توسعه و گسترش شبکه احتمام ورزند تا بستر مناسب برای ارائه خدمات فراهم شود.ایشان ایجاد اصلاحات زیربنایی درمخابرات نهاوند را نیازمند یک عزم جدی و حرکت جهادی دانسته وبه همکاران اعلام کردند که :شما به حرکت روبه جلوی خود ادانه دهیدوبنده را حامی خود بدانید.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی