نگهداری ارتباط دیتا

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

نگهداری سرویسهای دیتا

02/01-0-4-1-4

2

نگهداری پیشگیرانه PM

02/02-0-4-1-4

3

راه اندازی سرویسهای دیتا P.TO.M.P.P.TO.P ، اینترانت ،IP ، MPLS

02/03-0-4-1-4

4

تغییرات در سرویسهای دیتا

02/04-0-4-1-4

5

جمع آوری مشترک سرویس دیتا

02/05-0-4-1-4

6

تهیه شناسنامه دیتا و بروز رسانی  

01/06-0-4-1-4

7

راه اندازی مودم

01/07-0-4-1-4

8

بستن مدار مشترک در سیستم NMS

01/08-0-4-1-4

9

تعریف 2M روی سیستم NMS

01/09-0-4-1-4

10

تعریف Node جدید

01/10-0-4-1-4

11

تعویض Node جدید

01/11-0-4-1-4

12

راه اندازی ICT روستایی

01/12-0-4-1-4

13

نظارت بر شرکتهای PAP

01/13-0-4-1-4

14

رفع خرابی WAN

01/14-0-4-1-4

15

ایجاد تغییرات در WAN

01/15-0-4-1-4

16

 تغییر Port مشترک ( تغییر دستور مداری ) 

01/16-0-4-1-4

17

ایجاد Account برای مشترکین Dial Up  

01/17-0-4-1-4

18

تخصیص IP آدرس

01/18-0-4-1-4

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی