نگهداری نیرو مخابرات مرکز استان

تاریخ انتشار : 1398/02/22
 

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

عملیات سرویس و نگهداری منصوبات نیرو (دوباردر ماه)

 02/01-6-1-0-5

2

سرویس تابلوی باطری ویکسوکننده ها (هردو ماه یکبار)

02/02-6-1-0-5

3

سرویس ونگهداری دیزل ژنراتور ویکسوکنندها   وباطریها و تابلوهای برق
( یکباردر ماه )

 02/03-6-1-0-5

4

عملیات سرویس و نگهداری منصوبات نیرو ( هرسه ماه یکبار)

 02/04-6-1-0-5

5

عملیات سرویس و نگهداری منصوبات نیرو( هرچهارماه یکبار) 

 02/05-6-1-0-5

6

عملیات سرویس و نگهداری منصوبات نیرو ( هر شش ماه یکبار)

 02/06-6-1-0-5

7

عملیات سرویس و نگهداری منصوبات نیرو ( سالی یکبار)

 02/07-6-1-0-5

8

رفع خرابی از منصوبات تغذیه و نیرو

 02/08-6-1-0-5

9

عملیات سرویسهای ویژه دیزل ژنراتور

 02/09-6-1-0-5

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی