واحد امور مشترکین دیتا

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

01/01-1-4-1-4

2

01/02-1-4-1-4

3

01/03-1-4-1-4

4

تهیه و تنظیم گزارشات هفتگی جهت اداره برنامه ریزی وکنترل برنامه ها و گزارشات ماهیانه جهت مدیریت

01/04-1-4-1-4

5

صدور صورتحساب جهت مشترکین خدمات دیتا

01/05-1-4-1-4

6

انجام مکاتبات روزانه 

01/06-1-4-1-4

7

جمع آوری سرویسهای دیتا

01/07-1-4-1-4

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی