واحد امور مشترکین

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

ثبت نام نقدی تلفن به شرط وجود امکانات

05/01-1-1-0-5

2

ثبت نام اقساطی

05/02-1-1-0-5

3

تغییر نام

05/03-1-1-0-5

4

تغییر مکان

05/04-1-1-0-5

5

تغییر نام و مکان

05/05-1-1-0-5

6

بررسی مشکلات مشترکین درخصوص مزاحمتهای تلفنی 

05/06-1-1-0-5

7

درخواست قطع و وصل شخصی

05/07-1-1-0-5

8

درخواست ریز مکالمات 

05/08-1-1-0-5

9

درخواست دایری و لغو سرویس ویژه 

05/09-1-1-0-5

10

تعویض شماره

05/10-1-1-0-5

11

درخواست نصب مجدد تلفن 

05/11-1-1-0-5

12

تسویه حساب بروز آبونمان

05/12-1-1-0-5

13

درخواست حذف از گردونه

05/13-1-1-0-5

14

درخواست مسدود نمودن صفر دوم بین الملل

05/14-1-1-0-5

15

وصل تلفنهای بدهکار

05/15-1-1-0-5

16

وصل تلفنهای بدهکار ودیعه

05/16-1-1-0-5

17

درخواست حرفه در گردونه

05/17-1-1-0-5

18

تلفنهای خارج از مرز

05/18-1-1-0-5

19

درخواست باز نمودن صفر دوم بین الملل 

05/19-1-1-0-5

20

اخذ درخواست و ارسال شکایت مشترکین در محدوده خدمات مربوطه 

05/20-1-1-0-5

21

صدور قبض المثنی

05/21-1-1-0-5

22

تصحیح آدرس و بررسی عدم وصول قبض

05/22-1-1-0-5

 

لیست فعالیتهای خدمات تلفن ثابت در مراکز تلفن

ردیف

عـنـوان فعالیت

1

اخطار سیم کشی غیر مجاز

05/23-1-1-0-5

2

قطع بدهی ودیعه

05/24-1-1-0-5

3

استرداد ودیعه تلفن

05/25-1-1-0-5

4

قطع آبونمان

06/26-1-1-0-5

5

استعلام مقام قضائی

05/27-1-1-0-5

6

قطع و توقیف تلفن

05/28-1-1-0-5

7

رفع توقیف تلفن

05/29-1-1-0-5

8

اخطار جمع آوری و تخلیه تلفنهای بدهکار

05/30-1-1-0-5

9

دایری خطوط پرظرفیت E1 برای ارتباط سیستمهای داخلی

06/31-1-1-0-5

10

دایری خطوط پرظرفیت E1و دیتا 

06/32-1-1-0-5

11

درخواست نصب و راه اندازی تلفن همگانی

06/33-1-1-0-5

12

دایری خطوط دیتا

06/34-1-1-0-5

13

سیم خصوصی

05/35-1-1-0-5

14

برقراری خدمات اینترنت پرسرعت ADSL

06/36-1-1-0-5

15

تلفنهای رایگان

05/37-1-1-0-5

16

ثبت نام تلفن برای ادارات و سازمانهای دولتی

05/38-1-1-0-5

17

تلفنهای موقت

05/39-1-1-0-5

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی