واحد خرید

تاریخ انتشار : 1398/02/22

 

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

خرید یا انجام کار

01-3-0-2-2

2

فروش جزئی و متوسط

02-3-0-2-2

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی