واحد دریافت ها

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

محاسبه اطلاعات مربوط به کارکرد تلفنهای دفاتر مخابراتی و محاسبه درآمدهای آنها 

01/01-5-2-0-5

2

صدور اسناد مربوط به اخذ اوراق بهادار تضمینی و اخذ وجوه نقد

01/02-5-2-0-5

3

تهیه لیست قطع و وصل تلفنهای اقساطی و ارسال لیست هزینه وصل به واحد آبونمان 

01/03-5-2-0-5

4

ثبت و صدور سند اقساط دریافتی

01/04-5-2-0-5

5

صدور اسناد اولیه تلفنهای اقساطی

01/05-5-2-0-5

6

صدور اسناد وجوه واریزی به بانک و پست بانک

01/06-5-2-0-5

7

جمع و خرج مالی درآمدهای حاصل از طرح اختصاصی و خارج از مرز  

01/07-5-2-0-5

8

اخذ کارت تلفن و صدور اسناد به نسبت فروش آن

01/08-5-2-0-5

9

صدور اسناد مربوط به درآمدها (‌تعویض شماره ، نصب ، تغییر نام و مکان ، بررسی امکان ، بستن صفر دوم ، حرفه در گردونه )

01/09-5-2-0-5

10

اسناد وصولی آبونمان

01/10-5-2-0-5

11

صدوری تلکس

01/11-5-2-0-5

12

کنترل و محاسبات و صدور اسناد صدوری تلفن

01/12-5-2-0-5

13

صدور اسناد مربوط به درآمد دفاتر و وجوه واریزی و محاسبات مربوطه

01/13-5-2-0-5

14

تهیه آمار و گزارشات مربوط به درآمد و هزینه دفاتر مخابراتی 

01/14-5-2-0-5

15

صدور اسناد مربوط به حساب فی مابین

01/15-5-2-0-5

16

تهیه گزارشات مالی ماهانه ( میزان یا تراز ) تراز تا حد دفتر کل یا معین 

01/16-5-2-0-5

17

انتقال مانده حسابهای مالیات

01/17-5-2-0-5

18

پشتیبانی و نگهداری از سوابق و سیستمهای نرم افزازی

01/18-5-2-0-5

19

مطابقت اطلاعات ودایع مشترکین و واحد دریافتها  

01/19-5-2-0-5

20

انتقال مانده حساب ها در پایان سال

01/20-5-2-0-5

21

مغایرت گیری صورتحساب بانکی

01/21-5-2-0-5

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی