واحد شبکه هوایی

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

تعویض بوخت بدلیل بازسازی و نوسازی

04/01-3-1-0-5

2

تعویض پست به علت خرابی

04/02-3-1-0-5

3

تعویض پست به علت تقویت آبونه

04/03-3-1-0-5

4

فعالیت ثبت مشخصات فنی مرکزی و آبونه معیوب در سیستم و اصلاح مشخصات مذکور در سیستم جامع پس از رفع خرابی

04/04-3-1-0-5

5

اعمال وضعیت پستهای شبکه هوایی مرکز در سیستم Database شبکه هوایی

04/05-3-1-0-5

6

ثبت اطلاعات فنی شبکه در سیستم جامع

04/06-3-1-0-5

7

فعالیت شبکه هوایی درخصوص ثبت نام نقدی تلفن به شرط وجود امکانات

01/07-3-1-0-5

8

فعالیت شبکه هوایی درخصوص ثبت نام اقساطی 

01/08-3-1-0-5

9

فعالیت شبکه هوایی درخصوص تغییر مکان 

01/09-3-1-0-5

10

فعالیت شبکه هوایی درخصوص تغییر نام و مکان 

01/10-3-1-0-5

11

فعالیت شبکه هوایی درخصوص نصب مجدد تلفن

01/11-3-1-0-5

12

فعالیت شبکه هوایی درخصوص تلفنهای خارج از مرز

01/12-3-1-0-5

13

بازسازی و نوسازی شبکه هوایی ( به صورت کافویی )

03/13-3-1-0-5

14

بازسازی و نوسازی شبکه کابل 

03/14-3-1-0-5

15

اخذ مجوز حفاری

03/15-3-1-0-5

16

گزارش و رفع خرابیهای ناشی از خسارت

03/16-3-1-0-5

17

تست و کنترل کافو

04/17-3-1-0-5

18

برگردان مرکز به مرکز

04/18-3-1-0-5

19

برگردان کافو به کافو در محدوده یک مرکز

04/19-3-1-0-5

 

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی