واحد قراردادها

تاریخ انتشار : 1398/02/22

ردیف

عـنـوان فعالیت

شماره فعالیت

1

خرید + انجام کار

01-3-0-2-1

2

مزایده عمومی

02-3-0-2-1

3

خرید انحصاری

03-3-0-2-1

4

ترک تشریفات مناقصه

04-3-0-2-1

5

مناقصه محدود انجام کار 

05-3-0-2-1

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی