پارامترها و شاخصهای شبکه استان

تاریخ انتشار : 1398/02/22

 

میزان تلفات بسته ها (PLR):

به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه خدمت دهنده اطلاق می شود و به روش ارسال بسته های  ICMP به اندازه 100 بایت و به تعداد 1000 عدد از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه انتهایی داخل شبکه خدمت دهنده و بر اساس میانگین نمونه برداری های متوالی Ping Test  در طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روش های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می شود.

نحوه اندازه گیری این پارامتر در استان به این شرح می باشد که تعداد زیادی از IP های مشترکین قابل Ping انتخاب و با اعمال یکبار Ping برای تمامی این مشترکین و گزینش تعدادمحدودی از این مشترکین با بالاترین Ping Time ، تست فوق اجرایی می شود. در نهایت حداکثر تلفات بسته ها در این مشترکین به عنوان حداکثر تلفات مجاز بسته ها (PLR) در استان درنظرگرفته می شود و این مقدار اندازه گیری شده و  برابر است با: a=1.8%

تاخیر:

متوسط زمانی که طول می کشد تا یک بسته IP  در شبکه خدمت دهنده از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه انتهایی شبکه خدمت دهنده برسد . این پارامتر بر اساس میانگین نمونه برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می شود.

نحوه اندازه گیری این پارامتر در استان به این شرح می باشد که تعداد زیادی از IP های مشترکین قابل Ping انتخاب و با اعمال یکبار Ping برای تمامی این مشترکین و گزینش تعدادمحدودی از این مشترکین با بالاترین Ping Time ، با اعمال تست Ping مربوط به IP مشترک از نقطه انتهایی داخل شبکه استان با تعداد 1000 عدد، اجرایی می شود. در نهایت میانگین زمان بدست آمده در این مشترکین ملاک قرار گرفته و میانگین این مقادیر Latency استان می باشد که در بدترین وضعیت بدست آمده مقدار این پارامتر برابر است با: b=160ms

 

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر: (MTTR)

بهمیانگینزمانرفعخرابیوبرقراریمجددخدمتبراساستوافقبینخدمتدهندهو

خدمت گیرنده اطلاق می شود .

این زمان در استان از مجموع زمان قطعی خط انتقال، برق، فیبر، قطع سرویس در اثر مشکلات نرم افزاری محاسبه و بصورت تجربی میانگین زمان بازیابی یا تعمیر (MTTR) برابر 8 ساعت در ماه می باشد.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی