مخابرات منطقه همدان

08138273777

پانل های خورشیدی قابل انعطاف

تاریخ انتشار : 1398/02/21

انرژی خورشیدی با قابلیت پیچش،

صفحه های خورشیدی فوجی می توانندهمانند کاغذ خم شوند.

منبع: مجله Newsweek Mars 12, 2007 ص10

نوشته: AKIKO KASHIWAGI

ترجمه: نبی الله فرهپور جمال

کارشناس نگهداری سوئیچ دیجیتال (مخابرات استان همدان)

صفحه های خورشیدی که نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کنند، از سیلیکون های شکل داده شده، ساخته می شوند. سیلیکون همان مادّه ای است که در ساخت تراشه های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد. امّا سیلیکون گران بوده و در عین حال صفحه های تولیدی سنگین نیز می باشند. لذا مهندسان دستگاههای الکترونیکی فوجی، صفحه های خورشیدی قابل انعطاف با غشایی نازک تولید کرده اند که البتّه اوّلین نوع در جهان نبوده ، لیکن ممکن است قابل انعطاف ترین در نوع خود باشد. صفحه ای که همانند کاغذ خم می شود.

 این صفحه ها با وزن یک کیلوگرم در مترمربّع، یک دهم صفحه های خورشیدی متعارف وزن دارند. این بدان معنی است که می توان آنها را در اماکن جدیدی مورد استفاده قرار داد: سقف چادر، دیوارهای ساختمان، بدنه ماشینهای خودکاری که با انداختن سکه در محفظه مربوطه،جنس مورد نیاز از آن خارج می شود، سقف اتوبوس.

 ورقه های ساخته شده از این نوع می تواند شارژرهایی با قابلیت حمل آسان و پیچش، برای کامپیوترهای شخصی و گوشی های همراه فراهم نماید. ماساهیرو ماسابوچی (Masahiro Masubuchi)   مدیر ارشد فوجی می گوید که شرکت فوجی امیدوار است این صفحه ها را به همراه لوازم الکترونیکی و نیز محصولات شرکتهای ساختمانی در معرض فروش قرار دهد. همچنین فشارهای اخیر که از جانب طرفداران استفاده از فناوری سبز در کالیفرنیا و آلمان اعمال می شود، ممکن است محرّکی برای افزایش تقاضا، جهت استفاده از این صفحه های خورشیدی قابل انعطاف که اخیراً تولید شده اند، باشد.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
رزرو اماکن رفاهی
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات